แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คำชี้แจง
การสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
2. เพื่อสำรวจการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมในการปฏิบัติตัวและปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม
3. เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
แบบสำรวจความพึงพอใจชุดนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยตรวจสอบภายใน
ตอนที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตามกรอบความประพฤติเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจำกัด
ของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม/มาตรฐานจริยธรรม/คุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy