ENQUESTA D'OPINIÓ HOSPITALITZACIÓ.ENCUESTA DE OPINIÓN HOSPITALIZACIÓN
Gestió de Serveis Sanitaris té com a principal objectiu la satisfacció dels seus usuaris.
Ajudi'ns a millorar responent aquest qüestionari marcant la casella escollida.
Gestió de Serveis Sanitaris tiene cómo principal objetivo la satisfacción de sus usuarios.
Ayúdenos a mejorar respondiendo este cuestionario marcando la casilla escogida.

www.gss.cat
Edat.Edad
Your answer
Sexe. Sexo
Quina va ser la via d'ingrés a l'hospital?¿Cual fue su vía de ingreso en el hospital?
Especialitat per la qual heu estat atés. Especialidad por la cual ha estado atendido.
Your answer
Indiqui si us plau qui contesta l'enquesta. Indique por favor quien contesta la encuesta.
Accessibilitat als serveis sanitaris. Accesibilidad a los servicios sanitarios.
Valori l'accessibilitat per ser atès al nostre centre (tràmits, temps...).Valore la accesibilidad para ser atendido en nuestro centro (trámites, tiempo...)
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora la rapidesa del nostre centre a l'hora d'atendre'l telefònicament?¿Cómo valora la rapidez de nuestro centro a la hora de atenderle telefónicamente?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora la informació que va rebre del personal administratiu en el moment de l'ingrés?¿Cómo valora la información que recibió del personal administrativo en el momento del ingreso?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora el tracte, amabilitat del personal administratiu?¿Cómo valora el trato, amabilidad del personal administrativo?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora el temps d'espera fins instal·lar-se a l'habitació?¿Cómo valora el tiempo de espera hasta instalarse en la habitación?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Sap el nom del seu metge/ssa?¿Sabe el nombre de su médico?
Com valora el tracte personal, amabilitat que tenia amb vostè el seu metge/ssa?¿Cómo valora el trato personal, amabilidad que tenia con usted su médico?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora la informació que li van donar sobre la seva malaltia, proves o operació?¿Cómo valora la información que le dieron sobre su enfermedad, pruebas o operación?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora l'horari d'informació mèdica? ¿Cómo valora el horario de información médica?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Valori la informació verbal i escrita sobre el tractament mèdic i cures a seguir al seu domicili. Valore la información verbal y escrita sobre el tratamiento médico y curas a seguir en su domicilio.
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
En general, les explicacions que li van donar eren suficientment clares?. En general, ¿las explicaciones que le dieron eran suficientemente claras?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora la predisposició del metge/ssa per a què vostè pogués expressar la seva opinió?¿Cómo valora la predisposición del médico para que usted pudiera expresar su opinión?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Sap el nom del personal d'infermeria que l'ha atès?.¿Sabe el nombre del personal de enfermería que le ha atendido?
Com valora el tracte personal, amabilitat que tenia amb vostè el personal d'infermeria?.¿Cómo valora el trato personal, amabilidad que tenia con usted el personal de enfermería?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora la rapidesa en atendre'l quan ho ha necessitat?. ¿Cómo valora la rapidez de atenderle cuando lo ha necesitado?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Valori la informació verbal i escrita sobre les cures i tractaments a seguir al domicili. Valore la información verbal y escrita sobre las curas y tratamientos a seguir en el domicilio.
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora el respecte a la seva intimitat/confidencialitat?. ¿Cómo valora el respeto a su intimidad/confidencialidad?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com considera que s'han respectat els seus drets com a pacient?¿ Cómo considera que se han respetado sus derechos como paciente?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com considera que s'han respectat la seva ideologia o creences religioses?¿Cómo considera que se han respetado su ideología y creencias religiosas?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
En cas d'haver utilitzat els serveis de la Unitat de Treball Social, com els valora?En el caso de haber utilizado los servicios de la Unidad de Trabajo Social¿Cómo los valora?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
En cas d'haver utilitzat els serveis de la Unitat d'Atenció a l'Usuari, com els valora?. En caso se haber utlilizado los servicios de la Unidad de Atención al usuario, ¿cómo los valora?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Es va sentir discriminat per alguna raó?.¿Se sintió discriminado por alguna razón?
Coneix la carta de drets i deures dels ciutadans? ¿Conoce la carta de derechos y deberes de los ciudadanos?
Coneix la possibilitat d'expressar les voluntats anticipades?. ¿ Conoce la posibilidad de expresar las voluntades anticipadas?
Com valora la senyalització exterior per localitzar l'Hospital? ¿Cómo valora la señalización exterior para localizar el Hospital?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora l'accessibilitat: portes, escales i rampes?¿Cómo valora la accesibilidad: puertas, escaleras y rampas?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora la senyalització interior de l'Hospital?¿Cómo valora la señalización interior del Hospital?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora el confort de l'habitació: neteja, temperatura, il·luminació, llit, armari i butaca?¿Cómo valora el confort de la habitación: limpieza, temperatura,iluminación, cama, armario y butaca?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent.Excelente.
Com valora el descans de la nit: sorolls i interrupcions?¿Cómo valora el descanso por la noche: ruidos e interrupciones?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Valori la disponibilitat i estat de conservació de la roba de llit i del bany. Valore la disponibilidad y estado de conservación de la ropa de cama o del baño.
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent.Excelente.
Com valora la qualitat dels aliments: presentació, temperatura i varietat?¿Cómo valora la calidad de los alimentos:presentación, temperatura y variedad?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora l'horari de visites?¿Cómo valora el horario de las visitas?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora la neteja de les instal·lacions: sales d'espera, passadissos i cafeteria?¿Cómo valora la limpieza de las instalaciones: salas de espera,pasillos y cafeteria?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Valori la utilització dels contenidors selectius de residus: paper, plàstics i llaunes. Valore la utilización de los contenedores selectivos de residuos:papel, plásticos y latas.
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Va tenir problemes o inconvenients pel fet de compartir habitació?¿Tubo problemas o inconvenientes por el echo de compartir habitación?
Creu que ha millorat el seu estat de salut?¿ Cree que ha mejorado su estado de salud?
Com valora les mesures de seguretat de les instal·lacions de l'Hospital?¿Cómo valora las medidas de seguridad de las instalaciones del Hospital?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Valori l'atenció global del nostre Hospital. Valore la atención global de nuestro Hospital.
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Si vostè pogués triar, li agradaria tornar a ser atès en aquest Hospital? Si usted pudiera escoger, ¿le gustaría volver a ser atendido en este Hospital?
Comentaris i suggeriments. Comentarios y sugerencias.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service