Ankieta w zakresie identyfikacji potencjału i potrzeb na obszarze LSR
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność"
Sign in to Google to save your progress. Learn more

Szanowni Państwo!

W celu zapewnienia dalszego postępu prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wyrażenia opinii w zakresie potrzeb oraz potencjału na obszarze LSR. Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, którzy mają miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze objętym LSR.

Mamy nadzieję, że będąc aktywnymi mieszkańcami lub przedstawicielami organizacji pozarządowych / lokalnych środowisk gospodarczych / instytucji publicznych lub innych, podzielicie się Państwo swoimi propozycjami, na których bardzo nam zależy. Na ich podstawie wyciągniemy wnioski na nową perspektywę 2023-2027.

Ankietę można składać bezpośrednio w biurze w biurze LGD: ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: lgd@ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com lub wypełnić online.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD – tel. 16 621 90 65

Z góry dziękujemy za pomoc!

Metryczka

Płeć. Należy wybrać 1 odpowiedź.

*

Wiek. Należy wybrać 1 odpowiedź.

*

Miejsce zamieszkania / siedziby. Należy wybrać 1 odpowiedź.

*

Reprezentowany sektor. Należy wybrać 1 odpowiedź.

*

Posiadane wykształcenie. Należy wybrać 1 odpowiedź.

*

PYTANIA ANKIETOWE

Jaki jest Pani/Pana zdaniem największy potencjał w gminie?  Można wybrać kilka odpowiedzi.

*
Required

Jaki jest Pani/Pana zdaniem największy problem w gminie? Można wybrać kilka odpowiedzi.

*
Required

Co chciałby Pan/Pani zmienić w swojej okolicy? Proszę syntetycznie wymienić potrzebne zmiany.

*

Proszę ocenić, czy występują na obszarze LSR potrzeby w poniżej wskazanych zakresach. Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli.

*
TAK
NIE
Nie mam zdania
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki poprzez premie na podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki poprzez dotacje na rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej
wspieranie rozwoju pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych w zakresie tworzenia lub rozwoju gospodarstw agroturystycznych
wspieranie rozwoju pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych w zakresie tworzenia lub rozwoju zagród edukacyjnych
wspieranie rozwoju pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych w zakresie tworzenia lub rozwoju gospodarstw opiekuńczych
wspieranie rozwoju współpracy poprzez tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów żywnościowych
poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności, z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych oraz operacji w zakresach wymienionych punktach 1 – 6
wsparcie na przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi
poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej (budowa, modernizacja lub doposażenie obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, turystycznej, rekreacyjnej sportowej i innej)
kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych
kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie gospodarki rolno- spożywczej, z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych
kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie zielonej gospodarki, biogospodarkę, z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych
kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi, z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych
kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie wzmacniania programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego, z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych
włączenie społeczne seniorów (po 60 r.ż.), ludzi młodych (do 25 r.ż.) i osób w niekorzystnej sytuacji (osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, kobiet, migrantów, rolników z małych gospodarstw lub osób poszukujących zatrudnienia np. mieszkańców osiedli po-PGR)
ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi

Czy należy Pani/Pana zdaniem przewidzieć aktywności na rzecz lokalnego środowiska młodzieżowego (osób do 25 roku życia), w tym działania integrujące, animujące itp. Należy wybrać 1 odpowiedź.

*

Propozycja działań integrujących, animujących lub innych dla ludzi młodych do 25 roku życia  Proszę syntetycznie wymienić propozycje działań.

Czy należy Pani/Pana zdaniem przewidzieć aktywności na rzecz seniorów w zakresie włączenia społecznego, cyfrowego lub innym (osób powyżej 60 roku życia) Należy wybrać 1 odpowiedź.

*

Propozycja działań w zakresie włączenia społecznego, cyfrowego lub innym dla seniorów powyżej 60 roku życia Proszę syntetycznie wymienić propozycje działań.

Z jakich sposobów komunikacji Pani/Pana zdaniem powinna korzystać LGD? Można wybrać kilka odpowiedzi.

*
Required

Jakie kryteria wyboru premiujące projekty powinna zastosować LGD? Można wybrać kilka odpowiedzi.

*
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy