แบบประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อโรงเรียน ด้านการเงิน M2

  มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่วางไว้
  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการระดมทุนต่างๆ
  มีการใช้ระบบ ICT ในงานการเงิน พัสดุ แบบ Online ทำให้รวดเร็ว คล่องตัว
  การใช้จ่ายเงินบางโครงการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
  ขาดการสรุปรายงาน ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณที่ชัดเจน
  ขาดแบบฟอร์ม เอกสารต่าง ๆ ในระบบออนไลน์
  Please enter one response per row