แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  ความพึงพอใจการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบงานวิจัย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นแบบประเมินเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบประเมินความพึงพอใจต่อระบบ เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบและการให้บริการของระบบ โดยแบ่งระดับการประเมินดังต่อไปนี้ ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด/ดีที่สุด ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก/ดี ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับคะแนน 2 หมายถึง น้อย/ควรปรับปรุง ระดับคะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด/ต้องปรับปรุงอย่างมาก คำถามที่มีเครื่องหมาย * ต่อท้าย หมายถึง ต้องตอบคำถามข้อนั้น หากเว้นว่าง ระบบจะไม่สามารถส่งคำตอบได้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question