แบบฟอร์มความคิดเห็นต่อ(ร่าง) แผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)
กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันท่ี 7 สิงหาคม 2561
หน่วยงาน *
Your answer
ชื่อ - สกุล
Your answer
เบอรโทรศัพท์ (08-XXXX-XXXX) *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
ความคิดเห็นต่อ บทที่ 1 บทนำ
Your answer
ความคิดเห็นต่อ บทที่ 2 สถานการณ์คุณภาพน้ำของประเทศไทย
Your answer
ความคิดเห็นต่อ บทที่ 3 นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพน้ำ
Your answer
ความคิดเห็นต่อ บทที่ 4 แผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580)
Your answer
มาตรการที่ 1 การป้องกันและลดการเกิดน้ำเสียที่ต้นทาง
Your answer
มาตรการที่ 2 การควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม
Your answer
มาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเสีย
Your answer
ความคิดเห็นต่อ บทที่ 5 กลไกการแปลงแผนและขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms