Synvinkels läsarundersökning till anhöriga och samarbetsparter
Synvinkel (f.d. Finlands Synskadade) är Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning som utkommer med 8 nummer i året. Tidningen ges ut i stor stil, punktskrift och taltidningsformat och kan även läsas digitalt på FSS webbplats. Tidningen innehåller aktualiteter inom synskadefältet i Finland och Norden och riktar sig till en bred målgrupp av både synskadade och seende läsare.

FSS utför regelbundet läsarundersökningar för att utreda hur tidningen uppfyller sina målsättningar och för att veta vad som bör vidareutvecklas. Senaste läsarundersökningen gjordes 2019 och den riktade sig till FSS medlemmar.

Med denna undersökning hoppas vi nå framför allt anhöriga och andra närstående till personer med synnedsättning, FSS samarbetsparter och såväl studerande som professionella inom social- och hälsovårdsområdet. Målsättningen med enkäten är att kartlägga hur väl tidningen bidrar till kunskap om synskadefrågor och erbjuder stöd i arbete, studier eller vardagen. Vi välkomnar även medlemmars och övriga synskadades synpunkter på tidningen. Enkäten är öppen till 24.1.2021.

Enkäten är anonym och svaren sammanställs för eget bruk samt för rapportering till bidragsgivare. Fyll vänligen i enkäten bara en gång.
Bakgrundsinformation
Ifall många alternativ är möjliga, välj det som stämmer bäst.
Vid frågan om samarbetsparter är det din egen bedömning som avgör ifall organisationen du tänker på räknas som en samarbetspart.
Kön *
Ålder *
Jag svarar på enkäten i egenskap av: *
Jag läser tidningen oftast *
Vänligen besvara följande tio frågor på en skala 1-5 enligt din egen bedömning.
1 = helt av annan åsikt
2 = delvis av annan åsikt
3 = varken samma eller annan åsikt/kan inte säga
4 = delvis av samma åsikt
5 = helt av samma åsikt
1. Jag läser alltid tidningen *
2. Jag tycker att alla artiklar i tidningen är intressanta *
3. Jag tycker att tidningen bevakar de svenskspråkiga synskadades intressen i Finland *
4. Jag upplever alltid att jag tillhör tidningens målgrupp *
5. Jag tycker tidningen är lättläst och åskådlig (lätt att hitta i) *
6. Jag tycker att tidningen fungerar som ett bra språkrör för personer med synnedsättning *
7. Jag tycker att tidningen också borde vara ett forum för dem som jobbar med synskadefrågor *
8. Jag tycker att tidningen är välplanerad *
9. Jag tycker att tidningen är mångsidig *
10. Tidningen ger mig information som jag har nytta av i mitt arbete / studier / i vardagen *
Svara gärna med egna ord på följande tre frågor enligt din egen upplevelse av tidningen
Vad ger tidningen dig för mervärde?
Vad skulle du vilja läsa mer om i tidningen?
Hur skulle tidningen kunna bli bättre?
Stort tack för dina svar!
Om du har övriga tankar kring tidningen och vill diskutera dem vidare med chefredaktör Henrika Jakobsson är du när som helst välkommen att ta kontakt.
Henrika.jakobsson@fss.fi
Pärmbild på Synvinkel. Röd bakgrund med sittande Golden retrievern, ledarhunden Nisse.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Report Abuse