แบบสำรวจความพึงพอใจ“ร่างคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Manual) การจ่ายและชดใช้เงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงฯ”
คำชี้แจง ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในโอกาสต่อไป ขอความกรุณาท่านได้ตอบคำถามให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. หน่วยงาน *
2. ตำแหน่ง *
Your answer
3. ประสบการณ์ในการทำงานที่รับผิดชอบงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชเป็นเวลากี่ปี (คลิกเลือก) *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาและกระบวนงาน “ร่างคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจ่ายและชดใช้เงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย
เนื้อหาตรงกับความต้องการของผู้ใช้
เนื้อหาเป็นปัจจุบัน
การลำดับเนื้อหา สอดคล้อง เชื่อมโยงในทุกขั้นตอน
ผังกระบวนงานช่วยให้เข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
ผังกระบวนงานช่วยให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้งานได้อย่างถูกต้อง
คู่มือมีประโยชน์ในด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด
คู่มือมีประโยชน์ในการกระตุ้น เร่งรัด การปฏิบัติงานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
ส่วนที่ 3
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคู่มือฯ
Your answer
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจในครั้งนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms