แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกของวิทยาลัย
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
1.เพศ
2.อายุ
3.การศึกษา
4.อาชีพ
ตอนที่ 2 โปรดแสดงความคิดเห็นที่ตรงความคิดเห็นท่านมากที่สุด
แบบประเมินนี้ต้องการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ โปรดทำคลิก ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ด้านความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
การเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ได้รับข้อมูลที่ส่งเสริมความรู้ และแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเพียงพอต่อความต้องการของท่าน
ข้อมูลข่าวสารตรงตามความต้องการของท่าน
สามารถนำข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ไปใช้ในการดำเนินงานได้
เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่ายสามารถแนะนำให้บุคคลอื่นทำตามได้
ด้านความพึงพอใจโดยรวม
Column 1
Column 2
Column 3
Column 4
Column 5
มีความพึงพอใจต่อการเข้าถึงข้อมูลของระบบ
มีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
มีความพึงพอใจต่อการจัดรูปแบบของเว็บไซต์
มีความพึงพอใจต่อความทันสมัยของเนื้อหาสาระ
มีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์โยรวม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Report Abuse - Terms of Service