ESL Registration Interest Link
Welcome to the Sussex Tech Adult Division!  Thank you for your interest in our English as a Second Language programs!  Fill out the survey below to indicate which of our programs you are interested in and a staff member will contact you within the next 3 business days to help with registration.  

Bienvenido a la división de adultos de Sussex Tech! ¡Gracias por su interés en nuestros programas de inglés como segundo idioma! Complete la encuesta a continuación para indicar en cuál de nuestros programas está interesado y un miembro del personal se comunicará con usted dentro de los próximos 3 días hábiles.

Byenveni nan Divizyon granmoun Sussex Tech! Mèsi pou enterè ou nan pwogram Anglè kòm dezyèm lang nou an! Ranpli sondaj ki anba a pou endike nan ki pwogram nou yo ou enterese nan ak yon manm pèsonèl la ap kontakte ou nan pwochen 3 jou ouvrab yo ede ak enskripsyon an.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Are you interested in English as a Second Language daytime classes?               (Te interesan las clases diurnas de inglés como segundo idioma?)         ( Èske w enterese nan klas angle kòm yon dezyèm lang lajounen?) *
Are you interested in English as a Second Language night time classes?              ( Te interesan las clases nocturnas de inglés como segundo idioma?)               (Èske w enterese nan Anglè kòm yon dezyèm lannwit klas tan?) *
At which site would you prefer to take classes?            (En qué sitio preferirías tomar clases?)                      (Nan ki sit ou ta pito pran klas?)       *
Required
Have you ever been enrolled in our program before? (Alguna vez te has inscrito en nuestro programa?)       (Èske w te janm enskri nan pwogram nou an anvan?)     *
If so what year?              (Si es así, ¿en qué año?)                 (Si se konsa ki ane? )
Student's First Name      (Nombre del estudiante)              (Premye Non elèv la) *
Student's Last Name             (Apellido del estudiante)         (Non fanmi an)   *
Student's Street Address or P.O. Box             (Dirección del estudiante o P.O. Caja)                (Adrès lari elèv la oswa P.O. Bwat) *
Student's City              (Ciudad del estudiante)                    (Vil elèv la) *
Student's State            (Estado del alumno)                 (Eta Elèv la) *
Student's Zip Code    ( Código postal del estudiante)     (Kòd postal elèv la)       *
Student's email address (All students are required to have an email address. If you don't currently have an email and need to create one, a gmail account is preferred.)             (Dirección de correo electrónico del estudiante (Todos los estudiantes deben tener una dirección de correo electrónico. Si actualmente no lounalgeffrard@gmailtiene un correo electrónico y necesita crear uno, se prefiere una cuenta de gmail)               (Adrès imèl elèv la (Tout elèv yo oblije gen yon adrès imèl. Si ou pa genyen kounye a yon imèl epi ou bezwen kreye yon sèl, se yon kont Gmail pi pito.)) *
Student's Cell Phone Number with Voicemail Box Set Up and Mailbox Available for Leaving Messages            (Número de teléfono celular del estudiante con configuración de buzón de correo de voz y buzón disponible para dejar mensajes)                (Nimewo telefòn selilè elèv la ak bwat postal Voicemail mete kanpe ak bwat lèt ki disponib pou kite mesaj) *
Student's Age     (Edad del estudiante)             ( Laj Elèv la)
Preferred Time of Day for our Staff to Return Student's Call (Check all that apply)    ( Hora preferida del día para que nuestro personal devuelva la llamada del estudiante (marque todo lo que corresponda))      (Tan Prefere nan Jou a pou anplwaye nou yo Retounen apèl elèv la (Tcheke tout sa ki aplike))       *
Required
What is your native language?      Cuál es tu idioma nativo?      Ki lang natif natal ou? *
Comments     (Comentarios)            (Kòmantè)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy