Шығыс сауалнамасы (жалғасы)/ Выходная анкета(продолжение)
Құрметті әріптес! / Уважаемый коллега!
Республикамыздың педагогтарының курстық дайындығының сапасын арттыру әрдайым «Өрлеу» БАҰО» АҚ қамқорлығында.
Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында Сіздің сұранысыңыз бен осы курстардың сапасын білу өте маңызды. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жауап беріп, оларды 10 баллды шәкілде бағалауыңызды сұраймыз: 5-6 балл – қанағаттанарлық, 7-9 балл – жақсы, 10 балл – өте жақсы.

Повышение качества курсовой подготовки педагогов республики является постоянной заботой АО «НЦПК «Өрлеу».
В условиях обновления содержания среднего образования очень важно знать Ваши образовательные потребности и оценку данных курсов. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы и оценить их по 10-балльной шкале: 5-6 баллов – удовлетворительно, 7-9 баллов - хорошо, 10 баллов – отлично.
Компьютердің нөмірі / Номер компьютера *
Курс тақырыбы / Тема курса *
Курстың басталу мерзімі / Дата начало курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курстың аяқталу мерзімі / Дата окончания курса *
MM
/
DD
/
YYYY
Курс кураторы / Куратор курса *
ТРЕНЕР ЖҰМЫСЫН БАҒАЛАУ / ОЦЕНКА РАБОТЫ ТРЕНЕРА
Кафедра оқытушыларының аты-жөні / Ф.И.О. лектора кафедры *
I. Оқыту сапасы (1 - 10 балл) / Качество преподавания (1 - 10 баллов)
1. Курс тақырыбы бойынша оқытушының біліктілік деңгейі / Уровень компетентности преподавателя по теме курса *
2. Баяндаудың түсініктілігі / Доступность изложения *
3. Баяндау қисындылығы / Логичность изложения *
4. Оқу үдерісінде интербелсенді оқыту әдістерін қолдану / Использование в учебном процессе интерактивных методов обучения *
5. Сабақта ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану / Использование на занятиях информационно-коммуникационных технологий *
6. Оқытушының педагогикалық шеберлігі (сөйлеу мәдениеті, тыңдаушылармен қарым-қатынасы және т.б.) / Педагогическое мастерство преподавателя (культура речи, контакт с аудиторией и др.) *
II. Ұйымдастыру жұмысы (1 - 10 балл) / Организация работы (1 - 10 баллов)
1. Оқу үдерісін талқылау мен келісуді ұйымдастыру / Организация обсуждения и согласования процесса обучения *
2. Тәжірибе жұмысының әртүрлі түрін таңдау мүмкіндігі: топтық, жеке, жұп және т.б. / Возможность выбора разных форм практической работы: групповой, индивидуальной, парной и др. *
3. Шағын оқытуға және т.б. арналған тақырып, ресурс және тапсырмаларды таңдау мүмкіндігі / Возможность выбора тем, ресурсов, заданий для микропреподавания и т.д. *
4. Өз тәжірибеңмен бөлісу мүмкіндігі / Возможность представления своего опыта *
5. Келешекте білімнің тәжірибеде қолдануын талдау мүмкіндігі / Создание возможности обсудить перспективы применения знаний на практике *
6. Тайм-менеджментті сақтау (оқу уақытын тиімді қолдану) / Соблюдение тайм-менеджмента (эффективное использование учебного времени) *
1. Тыңдаушылардың сұранысы бойынша кеңес беру / Представленные консультации по запросам слушателей *
2. Аудиториялардың техникалық жабдықталуы (компьютерлер, интернет, проекторлар және т.б.) / Техническое оснащение аудиторий (компьютеры, интернет, проекторы и т.д) *
3. Кітапхана жұмысын бағалау / Оценка работы библиотеки *
4. Оқу үдерісі барысында тыңдаушылардан түскен ұсыныстарға қолма-қол жауап беру / Оперативное реагирование кураторов и руководства на поступившие в ходе учебного процесса предложения слушателей *
5. БАИ қызметкерлерінің педагогикалық әдепті сақтауы / Соблюдение педагогической этики сотрудниками ИПК *
Сауалнама толтырылған күн / Дата заполнения анкеты *
MM
/
DD
/
YYYY
Ескертпе: сауалнама анонимді / Примечание: анкета анонимная.
Жауап бергеніңізге алғыс айтамыз! / Благодарим Вас за участие!
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy