Шығыс сауалнамасы (жалғасы)/ Выходная анкета(продолжение)

  Құрметті әріптес! / Уважаемый коллега!

  Республикамыздың педагогтарының курстық дайындығының сапасын арттыру әрдайым «Өрлеу» БАҰО» АҚ қамқорлығында. Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында Сіздің сұранысыңыз бен осы курстардың сапасын білу өте маңызды. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жауап беріп, оларды 10 баллды шәкілде бағалауыңызды сұраймыз: 5-6 балл – қанағаттанарлық, 7-9 балл – жақсы, 10 балл – өте жақсы. Повышение качества курсовой подготовки педагогов республики является постоянной заботой АО «НЦПК «Өрлеу». В условиях обновления содержания среднего образования очень важно знать Ваши образовательные потребности и оценку данных курсов. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы и оценить их по 10-балльной шкале: 5-6 баллов – удовлетворительно, 7-9 баллов - хорошо, 10 баллов – отлично.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ТРЕНЕР ЖҰМЫСЫН БАҒАЛАУ / ОЦЕНКА РАБОТЫ ТРЕНЕРА

  This is a required question

  I. Оқыту сапасы (1 - 10 балл) / Качество преподавания (1 - 10 баллов)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  II. Ұйымдастыру жұмысы (1 - 10 балл) / Организация работы (1 - 10 баллов)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ескертпе: сауалнама анонимді / Примечание: анкета анонимная.

  Жауап бергеніңізге алғыс айтамыз! / Благодарим Вас за участие!