BIZILABE tailerrak/talleres BIZILABE
TAILERRA: Ginkana egin dezagun! Desafio zientifiko-teknologikoen ginkana diseinatzeko tailerra
- NOIZ: ostegunetan, 18:00-19:30, 2019ko azaroaren 4tik abenduaren 19ra
- IRAUPENA: 6 saio
- ADINA: 12-15 urte
- PREZIOA, tailer bakoitzeko
- Kuota arrunta: 15 € tailer bakoitzeko
- Familia ugaria: 10 € tailer bakoitzeko
- Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta: 4 € tailer bakoitzeko
------------------------------------------------------------
TALLER: ¡Hagamos una ginkana! Taller para diseñar una gynkana de desafíos científico-tecnológicos.
- CUÁNDO: los jueves, 18:00-19:30, del 4 de noviembre a 19 de diciembre de 2019
- DURACIÓN: 6 sesiones
- EDAD: 12-15 años
- PRECIO, por taller
- Cuota ordinaria: 15 € por taller
- Familia numerosa: 10 € por taller
- Renta de Garantía de ingresos (RGI) = 4 € por taller
GAZTEAREN DATUAK/DATOS DEL O DE LA JÓVEN
Izena / Nombre *
Lehen abizena / Primer apellido *
Bigarren abizena / Segundo apellido *
Generoa / Género *
Jaiotze-data / Fecha de nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
NANa / DNI
Bizilekua / Domicilio *
Oharra: Bilbon erroldatuta egotea hobetsiko da / Nota: preferentemente empadronados/as en Bilbao
PK / CP *
Ikastetxea / Centro escolar *
Ikasten duen hizkuntza-eredua / Modelo lingüístico en el que estudia *
Aurretik beste tailerren batean parte hartu duzu? / ¿Ha participado anteriormente en algún otro taller? *
Baietz erantzun baduzu, esan zeinetan / En caso afirmativo, indica en cuál
Zenbatekoa zehaztu / Seleccione el importe. *
Gazteria Zerbitzuak egiaztatuko du eskatzaileak Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duen, edo Familia Ugaria osatzen duen, beraz, ez da hori egiaztatzeko agiririk aurkeztu beharko, salbu aipatu zerbitzuak propio eskatuko balu / El Servicio de Juventud comprobará si el o la solicitante son prescriptores de la Renta de garantía de Ingresos o si constituye Familia Numerosa, por lo que no deberá presentar justificante alguno, salvo que le sea solicitado por dicho servicio
Kobraketarako k/k aren zenbakia (IBAN) / Número de c/c (IBAN) para realizar el cobro *
Guraso edo tutorearen izena, abizena eta NANa / Nombre, apellidos y DNI del padre, de la madre o tutor/tutora *
Kontakturako telefonoa (guraso edo tutorearena) / Teléfono de contacto (de los progenitores o tutor/tutora) *
Kontakturako helbide elektronikoa / Dirección electrónica de contacto *
Nola izan duzue programaren berri? / ¿Cómo se ha enterado del programa? *
Required
Gazteak behar berezirik badu? (Zehaztu zein) / ¿Tiene alguna necesidad especial? (Indica cuál)
Oharrak / Observaciones
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Elhuyar Fundazioa. Report Abuse