MacGyver / MissGyver
GRÀCIES PER LA TEVA INSCRIPCIÓ. OMPLE LES TEVES DADES I A CONTINUACIÓ EFECTUA EL PAGAMENT CORRESPONENT AL BANC SANTANDER CENTRAL HISPANO NÚMERO DE IBAN ES47 0049 2345 7926 1482 1386. ENVIA’NS LA CÒPIA DEL MATEIX A: larcadainscripciones@gmail.com I REBRÀS LA CONFIRMACIÓ DE LA TEVA INSCRIPCIÓ A L' ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC que ens indiquis. ENS VEIEM A L'ARCADA!

GRACIAS POR TU INSCRIPCIÓN. RELLENA TUS DATOS Y A CONTINUACIÓN EFECTÚA EL PAGO CORRESPONDIENTE EN EL BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO NÚMERO DE IBAN ES47 0049 2345 7926 1482 1386. ENVÍANOS LA COPIA DEL MISMO A: larcadainscripciones@gmail.com Y RECIBIRÁS LA CONFIRMACIÓN DE TU INSCRIPCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO QUE NOS INDIQUES. ¡NOS VEMOS EN L'ARCADA!

CAMPAMENT PER EL QUAL T'INSCRIUS / CAMPAMENTO PARA EL QUE TE INSCRIBES *
Escull el campament en el qual vols participar / Escoge el campamento o campamentos donde vas a participar.
Required
NOM / NOMBRE *
Your answer
COGNOM 1 / APELLIDO 1 *
Your answer
COGNOM 2 / APELLIDO 2
Your answer
DATA DE NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO *
dd/mm/aaaa
MM
/
DD
/
YYYY
ADREÇA/ DIRECCION CARRER / CALLE *
Your answer
NUMERO *
Your answer
PIS I PORTA / PISO Y PUERTA *
Your answer
POBLACIO / POBLACION *
Your answer
CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL *
Your answer
PROVINCIA *
Your answer
TELÈFON /TELEFONO *
Your answer
CORREO ELECTRONIC / CORREO ELECTRONICO *
A on rebre la confirmació / donde recibir la confirmación
Your answer
NECESSITATS ESPECIALS / NECESIDADES ESPECIALES
Tens alguna al·lèrgia o intolerància alimentària que haguem de saber? / ¿Tienes alguna alergia o intolerancia alimentaria que debamos saber? IMPORTANT: HAURÀ DE ESTAR RECOLZADA PER LA CORESPONENT PRESCRIPCIÓ MEDICA, LA CUINA NO FARÀ CAP DIETA D'OPCIÓ PERSONAL. IMPORTANTE: DEBERÁ ESTAR APOYADA POR LA CORRESPONDIENTE PRESCRIPCIÓN MEDICA, LA COCINA NO PREPARAÁ NINGUNA DIETA DE OPCIÓN PERSONAL.
Your answer
FORMES DE PAGAMENT / FORMAS DE PAGO
INGRÈS BANCARI / INGRESO BANCARIO:

Ingressar l'import corresponent en el Banc Santander Central Hispano núm. de IBAN ES47 0049 2345 7926 1482 1386. Indicant en l'espai "concepte", el nom i cognoms del campista i el campament triat, i enviar la còpia de l'ingrès a larcadainscripciones@gmail.com.

Ingresar el importe correspondiente en el Banco Santander Central Hispano nº de IBAN ES47 0049 2345 7926 1482 1386. Indicando en el espacio "concepto", el nombre y apellidos del campista y el campamento elegido, y enviar la copia del ingreso a larcadainscripciones@gmail.com.

PAGAMENT DOMICILIAT / PAGO DOMICILIADO: Opció valida només si es fa la inscripció amb dos mesos d'antelació com a mínim. Opción valida únicamente si se realiza la inscripción con dos meses de antelación como mínimo.

L'Arcada carregarà en el compte que ens indiquis l'import corresponent.

L'Arcada cargará en la cuenta que nos indiques el importe correspondiente.

En cas d'anul·lació d'una inscripció ja pagada, s'efecturarà una retenció del 15% de l'import pagat.
Consulta els nostres descomptes en la web o pregunta'ns.

En caso de anulación de una inscripción ya pagada, se efectuará una retención del 15% del importe pagado.
Consulta nuestros descuentos en la web o pregúntanos.

DOMICILIACIÓ BANCARIA / DOMICILIACIÓN BANCARIA.
Si ho desitga L'Arcada carregará en el seu compte l'import requerit. Facilitin-s el seu número IBAN/ Si lo desea L'Arcada cargará en su cuenta el importe requerido. Facilitenos su número IBAN
Your answer
DESCOMPTES / DESCUENTOS
ESCULL A QUIN DESCOMPTE T'ACULLS. / ELIGE A QUE DESCUENTOS TE ACOGES. Mira condicions a la web / mira condiciones en la web
DESCOMPTE D'AMIC/GA / DESCUENTO DE AMIGO/A
Indicans el nom del amic o amics als que has convidat i per els quals vols rebre el descomte. / Indícanos el nombre del amigo/a o amigos a quien has invitado y por quien quieres recibir el descuento
Your answer
QUI T'HI HA CONVIDAT / QUIEN TE HA INVITADO
Indicans el nom de l'amic/ga que t'ha convida't perque li poguem aplicar el descompte. / Indícanos el nombre del amigo/a que te ha invitado para que podamos aplicarle el descuento.
Your answer
AUTORITZACIONS / AUTORIZACIONES
Autoritzo a la Fundació Privada L'Arcada, a l’ús de les meves fotografies realitzades durant la meva estada en les seves instal·lacions, en la promoció habitual i a la seva pàgina web, segons el reglament UE 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016. (RGPD)
De conformitat amb el que disposa el reglament UE 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016. (RGPD), l’informem que les dades que ens faciliti seran incorporades a un fitxer automatitzat del qual és responsable la Fundació Privada L'Arcada amb domicili al c/ Pintor Solives 64, Banyoles Girona.
Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’informació.
En qualsevol cas Fundació Privada L'Arcada podria tractar aquestes dades personals amb la finalitat de remetre via telefònica, postal o electrònica informació que pugui resultar del seu interès sobre els nostres productes o serveis.
Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint comunicació per escrit, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI, al departament d’inscripcions a l’adreça abans indicada.

Autorizo a la Fundación Privada L'Arcada, al uso de mis fotos realizadas durante mi estancia en sus instalaciones, en la promoción habitual y en su página web, según el reglamento UE 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD)
De conformidad con lo dispuesto el reglamento UE 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD)le informamos que los datos que nos facilite serán incorporados a un fichero automatizado del que es responsable la Fundación Privada L'Arcada con domicilio en c/ Pintor Solives 64, Banyoles Girona.
Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de información.
En cualquier caso Fundación Privada L'Arcada podría tratar estos datos personales con la finalidad de remitirle vía telefónica, postal o electrónica información que pueda resultar de su interés sobre nuestros productos o servicios.
Podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del DNI, al departamento de inscripciones en la dirección antes indicada.

Núm. de document d'identitat. /Nº de documento de identidad *
Your answer
CONFORMITAT / CONFORMIDAD *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service