แบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ประเภทบุคลากร
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของการให้บริการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
1) ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
ควรปรับปรุง
ดีมาก
2) ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
ควรปรับปรุง
ดีมาก
3) ความมีเสถียรภาพของระบบ ฯ สามารถใช้งานอินเตอร์เ็ต(Internet) ได้อย่างต่อเนื่อง
ควรปรับปรุง
ดีมาก
4) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน แบบ LAN สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
ควรปรับปรุง
ดีมาก
5) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนแบบ Wireless สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
ควรปรับปรุง
ดีมาก
6) การรายงานสถานภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทันต่อเหตุการณ์
ควรปรับปรุง
ดีมาก
7) เนื้อหาเว็บไซตืที่นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
ควรปรับปรุง
ดีมาก
8) ออกแบบเว็บไซต์ใช้งานง่าย
ควรปรับปรุง
ดีมาก
9) ความสวยงามในการออกแบบเว็บไซต์ การใช้สี และขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม
ควรปรับปรุง
ดีมาก
10) การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
ควรปรับปรุง
ดีมาก
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy