Đăng ký hỗ trợ phòng Tuyển sinh và Công tác SV

Thân chào các bạn Sinh viên, phòng Tuyển sinh và Công tác SV với chức năng nhiệm vụ của phòng trong năm học rất nhiều hoạt động cần các bạn Sinh viên hỗ trợ hoặc các đơn vị trong trường cần phòng cung cấp SV hỗ trợ. Có những việc được bồi dưỡng kinh phí, có những việc các bạn được tính CTXH hoặc ĐRL. Nhiều việc gấp, nhiều lúc không liên hệ được SV hỗ trợ nên nay phòng có ý tưởng như sau:
Các bạn SV đăng ký nhận làm CTV của phòng
Khi phòng Tuyển sinh và Công tác SV có công việc cần, sẽ dùng danh sách này để liên hệ với các bạn. Nếu hỗ trợ được phòng thì các bạn nhận lời, không thì các bạn sẽ được chuyển xuống cuối danh sách và gọi cho hoạt động sau.
Việc đăng ký này chỉ là hỗ trợ phòng liên hệ SV khi cần, do đó nếu các bạn không hỗ trợ thì không sao cả.
Mong được sự hợp tác và trợ giúp của các bạn
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question