Biltongjagter-opname/ Biltong Hunter Survey 2017
Geagte Jagter

TREES (Tourism Research in Economic Environs and Society) aan die Noordwes-Universiteit, in samewerking met jagorganisasies soos SA Jagters en CHASA sowel as Pot Shot, is tans besig met navorsing oor die ekonomiese impak van Suid-Afrika se plaaslike jagters. Die belangrikheid van hierdie navorsing lê daarin dat dit die jagindustrie kan bystaan met vrae soos hoe groot die industrie is, wat die industrie se ekonomiese bydrae is, sowel as die rol wat dit in jagtoerisme speel.

Voltooiing van hierdie vraelys verseker outomatiese inskrywing in die gelukkige trekking, wat ʼn jagrit is wat gewen kan word. Verskaf asseblief u kontakbesonderhede (e-pos of selnommer) aan die einde van hierdie vraelys om vir hierdie ongelooflike geleentheid in aanmerking te kom.

Baie dankie by voorbaat vir u deelname aan hierdie opname.

/ Dear Hunter,

TREES (Tourism Research in Economic Environs and Society) at the North-West University, in cooperation with hunting organisations such as SA Hunters and CHASA as well as Pot Shot, is currently conducting research regarding the South Africa’s local hunters. The research is based on your 2017 hunting season. The importance of the research lies in that it would assist the hunting industry in answering questions, such as how big this industry is, what its economic contribution is, and the role it plays in wildlife tourism.

Completion of this questionnaire will ensure automatic entry into the lucky draw, which will be in the form of a hunt that can be won. Please enter your contact details (email or cell number) at the end of this questionnaire to qualify for this amazing opportunity.

Thank you in advance for participating in this survey.

Ethical clearance number: EMS - 2015/7/30-02/05

1. Geslag / Gender *
2. Huistaal / Home language *
3. Jaar van geboorte / Year of birth e.g. 1980 *
Your answer
4. Huwelikstatus / Marital status *
5. Hoogste vlak van onderrig / Highest level of education *
6. Provinsie waar u woon/ Province of residence
7. Beroep/ Occupation
8.1 Watter tipe akkommodasie verkies u tydens u jag? / What type of accommodation do you prefer whilst hunting?
8.2 Watter basiese fasiliteite vereis u by u jagbestemming? / What basic facilities do you insist on at the hunting destination?
8.3 Aan watter ander rekreasieaktiwiteit neem u graag deel (bv. visvang)/ What other recreational activities do you participate in (e.g. fishing)
Your answer
9. Watter van die volgende is u (u kan meer as een kies)/ Which of the following are you (you can choose more than one)
10a) Op watter ouderdom is u die eerste keer aan jag blootgestel? Tik asb slegs 'n getal in/ At what age were you exposed to hunting for the first time? Please enter only a number.
Your answer
10b) Wie het u aan jag blootgestel? Who exposed you to hunting?
Your answer
11.1 a) Jaggeselskap: Dui die persentasie wat die volgende katogorieë verteenwoordig (dit moet optel tot 100). Tik asb slegs 'n getal in/ Indicate which percentage makes up the following (add up to 100). Please enter only a number: *
Your answer
11.1 b) Jag alleen/ Hunt alone
Your answer
11.1 c) Jag saam met vriende/ Hunting with friends
Your answer
11.1 d) Jag saam met seun/dogter / Hunt with son/daughter
Your answer
11.1 e) Jag saam met hele familie/ Hunt with whole family
Your answer
11.1 f) Ander/ Other:
Your answer
11.2 Dui die persentasie van die volgende tipe jag waaraan u deelneem aan (dit moet optel tot 100). Tik asb slegs 'n getal in/ Indicate what percentage of hunting you partake in: (add up to 100). Please enter only a number
11.2 a) Trofeejag / Trophy Hunt:
Your answer
11.2 b) Biltongjag / Biltong Hunt:
Your answer
11.2 c) Gevaarlike Wild / Dangerous Game:
Your answer
11.2 d) Veerwild (Voëljag) / Game Bird Hunting
Your answer
12. Wat is u huidige bruto jaarlikse inkomste/? What is your current gross annual income?
13. Wat was u gemiddelde aantal dae per jagtog? / What was the average number of days per hunting trip?
Your answer
14. Hoeveel jagtogte het u in 2017 onderneem? / How many hunting trips did you undertake in 2017?
Your answer
15. Sou u belangstel om in ons buurlande te jag ?/Would you be interested to hunt in our neighbouring countries?
16. Indien JA, sal u die volgende wild jag, indien u nie die vleis saam mag terug bring nie? / If YES, would you hunt the following game if you're not allowed to bring back the meat?:
Yes
No
Gewone wild / Plains game
Spesies soos Buffels (Groot 5) / Species such as Buffalos (Big 5)
17. Vul slegs 'n getal in by die volgende, nie die eenheid nie: Hoeveel bestee u (in ZAR) op die volgende gedurende die JAGSEISOEN, uitsluitend die prys van wild?/ Please enter only a number and not the currency sign: How much do you spend (in ZAR) on the following during the HUNTING SEASON, excluding the price of game?:
17 a) Akkommodasie/ Accommodation
Your answer
17 b) Vervoer/ Transport
Your answer
17 c) Kos/ Food
Your answer
17 d) Drinkgoed/ Beverages
Your answer
17 e) Ammunisie/ Ammunition
Your answer
17 f) Klere/ Clothing
Your answer
17 g) Jagtoerusting, uitsluitend ammunisie/ Hunting equipment excluding ammuniton
Your answer
17 h) Vleisbewerking/ Meat processing
Your answer
17 i) Jagpermitte/ Hunting permits
Your answer
17 j) Dagfooie/ Day fees
Your answer
17 k) Ander uitgawes nie hierbo gelys nie (Spesifiseer) / Other expenses not listed above (Specify)
Your answer
18. In Suid-Afrika, in watter provinsie verkies u om te jag? / In South Africa, in which province do you prefer to hunt? Noem die top 3, waar nommer 1 as die belangrikste beskou word / Name the top 3, where number 1 is regarded as the most important:
Your answer
19. Wie bewerk u vleis?/ Who processes your meat?
20.1 Wat gebeur met die velle van die wild wat u gejag het? / What happens to the skin of the game you've hunted?
Looi / Tan
Gooi weg / Throw away
Verkoop / Sell
Velle / Skins
20.2 Wat gebeur met die bene van die wild wat u gejag het? / What happens to the bones of the game you've hunted?
Skedel - skoonmaak / Skull - cleaning
Gooi weg / Throw away
Verkoop / Sell
Bene / Bones
21. As daar 'n afsetgebied is waar u woonagtig is, sou u die velle en bene daar aflewer om by te dra tot werkskepping en beter benutting van wild? / If there were an outlet area where you live, would you deliver the skins and bones to contribute towards job creation and better use of wildlife?
21 a) Velle / Skins
21 b) Bene / Bones
21 c) Laat looi u die velle, en maak u die skedels skoon? Do you tan the skins, and clean the skulls?
Yes
No
Velle / Skins
Skedels / Skulls
21 d) Maak u gebruik van 'n Taxidermie / Do you make use of a Taxidermy?
21 e) Indien JA by vraag (21 d), waar word dit gedoen? (Kies een van die volgende opsies) / If YES at question (21 d), where is this done? (Choose one of the following options):
22. Vul asb 'n getal in SONDER die % teken: Watter persentasie van die vleis word vir elk van die volgende doeleindes bewerk?/ Please enter only a number WITHOUT the % sign: What percentage of the meat is processed for each of the following purposes? (e.g. Biltong 70)
22 a) Biltong
Your answer
22 b) Droëwors
Your answer
22 c) Braaiwors
Your answer
22 d) Maalvleis/ Mince
Your answer
22 e) Biefstuk/ Steak
Your answer
22 f) Opkook Vleis/ Meat for stew
Your answer
22 g) Verwerkte vleis bv. Salami / Prosessed meat eg. Salami
Your answer
22 h) Ander/ Other:
Your answer
23.Vul slegs 'n getal in en NIE die geldeenheid: Toon die bedrag bestee (in ZAR) EN aantal spesies wat gedurende 2017 gejag is (Dui aan hoeveel ZAR per item spandeer is)/ Enter only a number and NOT the currency sign: Show the amount spent (in ZAR) and the number of species hunted during 2017 (Indicate the amount spent per item).
23.1 Toon die bedrag bestee aan elk van die volgende indien gejag / Indicate the amount spent on each of the following if hunted:
23.1 a) Blesbok
Your answer
23.1 b) Blouwildebees / Blue Wildebeest
Your answer
23.1 c) Swartwildebees / Black Wildebeest
Your answer
23.1 d) Bontebok
Your answer
23.1 e) Buffel / Buffalo
Your answer
23. 1 f) Bosvark / Bush Pig
Your answer
23.1 g) Duiker
Your answer
23.1 h) Eland
Your answer
23.1 i) Gemsbok / Oryx Gazella
Your answer
23.1 j) Grysbok
Your answer
23.1 k) Rooibok / Impala
Your answer
23.1 l) Kameelperd / Giraffe
Your answer
23.1 m) Klipspringer
Your answer
23.1 n) Koedoe / Kudu
Your answer
23.1 o) Njala / Nyala
Your answer
23.1 p) Oribi
Your answer
23.1 q) Rietbok / Reedbuck
Your answer
23.1 r) Rooihartebees / Red hartebeest
Your answer
23.1 s) Rooiribbok / Mountain Reedbuck
Your answer
23.1 t) Krokodil / Crocodile
Your answer
23.1 u) Luiperd / Leopard
Your answer
23.1 v) Leeu / Lion
Your answer
23.1 w) Olifant/ Elephant
Your answer
23.1 x) Seekoei / Hippopotamus
Your answer
23.1 y) Springbok / Springbuck
Your answer
23.1 z) Steenbok / Steenbuck
Your answer
23.1 aa) Vaalribbok / Grey Rhebuck
Your answer
23.1 ab) Vlakvark / Warthog
Your answer
23.1 ac) Volstruis / Ostrich
Your answer
23.1 ad) Waterbok / Waterbuck
Your answer
23.1 ae) Sebra / Zebra
Your answer
23.1 af) Ander (Spesifiseer) / Other (Specify)
Your answer
23.2 Toon die aantal per spesie gejag bv. 3x Buffels / Indicate the number per species hunted e.g. 3x Buffalo's
23.2 a) Blesbok
Your answer
23.2 b) Blouwildebees / Blue Wildebeest
Your answer
23.2 c) Swartwildebees / Black Wildebeest
Your answer
23.2 d) Bontebok
Your answer
23.2 e) Buffel / Buffalo
Your answer
23.2 f) Bosvark / Bush Pig
Your answer
23.2 g) Duiker
Your answer
23.2 h) Eland
Your answer
23.2 i) Gemsbok / Oryx Gazella
Your answer
23.2 j) Grysbok
Your answer
23.2 k) Rooibok / Impala
Your answer
23.2 l) Kameelperd / Giraffe
Your answer
23.2 m) Klipspringer
Your answer
23.2 n) Koedoe / Kudu
Your answer
23.2 o) Njala / Nyala
Your answer
23.2 p) Oribi
Your answer
23.2 q) Rietbok / Reedbuck
Your answer
23.2 r) Rooihartebees / Red hartebeest
Your answer
23.2 s) Rooiribbok / Mountain Reedbuck
Your answer
23.2 t) Krokodil / Crocodile
Your answer
23.2 u) Luiperd / Leopard
Your answer
23.2 v) Leeu / Lion
Your answer
23.2 w) Olifant / Elephant
Your answer
23.2 x) Seekoei / Hippopotamus
Your answer
23.2 y) Springbok / Springbuck
Your answer
23.2 z) Steenbok / Steenbuck
Your answer
23.2 aa) Vaalribbok / Grey Rhebuck
Your answer
23.2 ab) Vlakvark / Warthog
Your answer
23.2 ac) Volstruis / Ostrich
Your answer
23.2 ad) Waterbok / Waterbuck
Your answer
23.2 ae) Sebra / Zebra
Your answer
23.2 af) Ander (Spesifiseer) / Other (Specify)
Your answer
24. 1 Tydens u jaguitstappie, jag u ook wild vir ander mense op bestelling?/During your hunting trip, do you also hunt game for other people under order?
24.2. Indien ja, watter persentasie van die wild wat u per jaar jag, jag u vir ander nie-jagters? / If yes, what percentage of the game you hunt do you hunt for non-hunters, per year ?
Your answer
24.3. Vul slegs 'n getal in en nie die %-teken nie: Dui aan met watter tipe wapen(s) waarmee u jag (moet optel na 100%) / Only enter the number and not the %-sign: Indicate which weapon(s) you hunt with (must add up to 100%)
24.3 a) Geweer met kneldemper / Rifle with silencer
Your answer
24.3 b) Geweer sonder kneldemper / Rifle without silencer
Your answer
24.3 c) Handwapen / Handgun
Your answer
24.3 d) Kruisboog / Crossbow
Your answer
24.3 e) Compound bow
Your answer
24.3 f) Recurve
Your answer
24.3 g) Longbow
Your answer
25. Vul slegs 'n getal in en nie die %-teken nie: Watter persentasie van jou maandelikse vleisgebruik is die volgende (moet optel tot 100%)? / Only enter the number and not the %-sign: What percentage of your monthly meat use is the following (must add up to 100%)?:
25 a) Hoender / Chicken
Your answer
25 b) Bees / Beef
Your answer
25 c) Skaap / Lamb
Your answer
25 d) Vark / Pork
Your answer
25 e) Wild / Game
Your answer
25 f) Vis / Fish
Your answer
25 g) Ander (Spesifiseer)? / Other (Specify)?
Your answer
26 a) Neem u deel aan voëljag? (Indien NEE, vorder na Vraag 28)/ Do you participate in game bird hunting? (If NO, proceed to question 28)
27.1) Toon aan watter veerwild (jagvoëls) u in 2017 gejag, sowel as die hoeveelheid? / Indicate which game (birds) you hunted in 2017 as well as the number thereof?
Your answer
27.2 a) In watter provinsies jag u veerwild? In which provinces do you hunt game birds?
27.2 b) Hoeveel keer per jaar jag u veerwild?/ How many times a year do you hunt game birds?
Your answer
27.2 c) Wat is u gemiddelde besteding per voëljaguitstappie?/ What is your average spending per game bird hunting trip
Your answer
27.2 d) Watter beperkende faktore ervaar u tans in voëljag? Which restrictive factors are you currently experiencing with game bird hunting?
Your answer
28 a) Doen u enige spesifieke aktiwiteit om jag te bevorder/ Are you doing anything specific to promote hunting?
28 b) Indien ja, wat doen u om jag te bevorder?/ If yes, what are you doing to promote hunting?
Your answer
29. Is u bereid om tydens u jagtog data oor diere wat gejag word en jagbestemmings in te samel as dit kan bydra tot groei van verantwoordelike jag?/ Are you willing to gather data regarding the hunting of animals and hunting destinations if it can contribute to growth of responsible hunting?
30. Dink u dis belangrik vir jagters en die reputasie van jag om inligting beskikbaar te hê oor jagbestemmings bv. Grootte van grond (aantal spesies), en of wild intensief geteel is?/ Do you think it is important for hunters as well as the reputation of hunting to have information available regarding the destination e.g. Size of land (number of species)?
31. Watter aspekte beïnvloed die keuse van u jagbestemming? / Which of the following aspects influence your choice when selecting a hunting destination?
32.Het u enige ander voorstelle of aanbevelings? / Do you have any recommendations or suggestions?
Your answer
33. As u in aanmerking wil kom vir die trekking van 'n prys voorsien asseblief u kontakbesonderhede hier onder? / If you would you like to enter the lucky draw and stand a chance to win a prize please provide your contact details below?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms