ระบบ ติดตาม-ทวงถาม งานซ่อมบำรุง Demo (ไม่ใช่ระบบลงทะเบียน งานซ่อมบำรุง Online)

แจ้งงานซ่อมบำรุงเกี่ยวกับ งานซ่อม รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ ล่าช้า นานเกินกำหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้ในใบงาน โทร. 1099
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question