PHIẾU KHẢO SÁT: Chỉ số DDCI tỉnh Thái Nguyên năm 2023- Phiếu 1: Các sở, ngành
MẪU I-SBN - Mỗi doanh nghiệp sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá đối với 04 sở, ngành
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Người trả lời phiếu (2) *
Ngày, tháng, năm trả lời phiếu *
MM
/
DD
/
YYYY
Tên Sở, ban, ngành được đánh giá (1): *
1. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin
1.1. Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về mức độ dễ dàng trong việc tiếp cận các thông tin, tài liệu theo quy định pháp luật từ cơ quan khảo sát đánh giá? *
1.2. Doanh nghiệp cho biết: quy trình giải quyết thủ tục hành chính dễ hiểu, dễ thực hiện, được công khai tại bảng tin hoặc cổng thông tin điện tử; cán bộ xử lý đúng quy định, chuyên nghiệp, không gây khó khăn để trì hoãn công việc. *
2. Chi phí không chính thức
2.1. Trong năm qua, Doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức cho cơ quan khảo sát đánh giá ở mức độ như thế nào so với doanh thu của Doanh nghiệp? *
2.2 Doanh nghiệp cho biết ý kiến về nhận định sau: "Khi không chi các khoản chi phí không chính thức, không có hiện tượng nhũng nhiễu, gây khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức và công việc của Doanh nghiệp vẫn luôn được giải quyết theo quy định"? *
3. Chi phí thời gian
3.1. Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về thời gian giải quyết công việc, TTHC của cơ quan nhà nước? *
3.2. Doanh nghiệp có thể giải quyết công việc, TTHC qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích theo quy định khi có yêu cầu được không? *
4. Cạnh tranh bình đẳng
4.1. Cơ quan khảo sát đánh giá có năng động, sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề mới phát sinh mà chưa có quy định pháp luật điều chỉnh liên quan đến Doanh nghiệp không? *
4.2. Doanh nghiệp cho biết ý kiến về nhận định: “Sự quan tâm của cơ quan khảo sát đánh giá không phụ thuộc vào quy mô đóng góp của Doanh nghiệp cho cơ quan Nhà nước (như số lao động sử dụng, số thuế nộp cho Nhà nước, số tiền ủng hộ các chương trình/hoạt động,…)"? *
5. Hỗ trợ doanh nghiệp
5.1. Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về chất lượng các chương trình hỗ trợ do cơ quan khảo sát đánh giá thực hiện? *
5.2. Cơ quan khảo sát đánh giá có những nghiên cứu, kế hoạch để dự báo và hướng dẫn, hỗ trợ Doanh nghiệp ứng phó với những khó khăn, vướng mắc trong tương lai không? *
6. Thiết chế pháp lý
6.1. Doanh nghiệp cho biết ý kiến về nhận định sau: "Các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của chính quyền đảm bảo đúng theo quy định pháp luật"? *
6.2. Doanh nghiệp cho biết ý kiến về nhận định sau: "Doanh nghiệp không lo lắng về việc sẽ bị trù dập, trả thù sau khi thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh"?   *
7. Vai trò người đứng đầu
7.1. Cơ quan khảo sát đánh giá có năng động, sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề mới phát sinh mà chưa có quy định pháp luật điều chỉnh liên quan đến Doanh nghiệp không? *
7.2. Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về vai trò của người đứng đầu cơ quan khảo sát đánh giá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại sở, ban, ngành *
8. Mức độ chuyển đổi số
8.1. Doanh nghiệp có biết đã từng truy cập vào trang Web/ cổng thông tin điện tử của sở, ban, ngành đánh giá *
8.2. Khi sử dụng trang Web/ cổng thông tin điện tử của sở, ban, ngành, Doanh nghiệp nhận định như thế nào? *
Doanh nghiệp vui lòng liệt kê các vấn đề khó khăn hoặc góp ý/đề xuất nhằm cải thiện năng lực điều hành của cơ quan khảo sát đánh giá và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (nếu có):
Tên Sở, ban, ngành được đánh giá (2): *
1.1. Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về mức độ dễ dàng trong việc tiếp cận các thông tin, tài liệu theo quy định pháp luật từ cơ quan khảo sát đánh giá?
Clear selection
1.2. Doanh nghiệp cho biết: quy trình giải quyết thủ tục hành chính dễ hiểu, dễ thực hiện, được công khai tại bảng tin hoặc cổng thông tin điện tử; cán bộ xử lý đúng quy định, chuyên nghiệp, không gây khó khăn để trì hoãn công việc.
Clear selection
2.1. Trong năm qua, Doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức cho cơ quan khảo sát đánh giá ở mức độ như thế nào so với doanh thu của Doanh nghiệp?
Clear selection
2.2 Doanh nghiệp cho biết ý kiến về nhận định sau: "Khi không chi các khoản chi phí không chính thức, không có hiện tượng nhũng nhiễu, gây khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức và công việc của Doanh nghiệp vẫn luôn được giải quyết theo quy định"?
Clear selection
3.1. Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về thời gian giải quyết công việc, TTHC của cơ quan nhà nước?
Clear selection
3.2. Doanh nghiệp có thể giải quyết công việc, TTHC qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích theo quy định khi có yêu cầu được không?
Clear selection
4.1. Cơ quan khảo sát đánh giá có năng động, sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề mới phát sinh mà chưa có quy định pháp luật điều chỉnh liên quan đến Doanh nghiệp không?
Clear selection
4.2. Doanh nghiệp cho biết ý kiến về nhận định: “Sự quan tâm của cơ quan khảo sát đánh giá không phụ thuộc vào quy mô đóng góp của Doanh nghiệp cho cơ quan Nhà nước (như số lao động sử dụng, số thuế nộp cho Nhà nước, số tiền ủng hộ các chương trình/hoạt động,…)"?
Clear selection
5.1. Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về chất lượng các chương trình hỗ trợ do cơ quan khảo sát đánh giá thực hiện?
Clear selection
5.2. Cơ quan khảo sát đánh giá có những nghiên cứu, kế hoạch để dự báo và hướng dẫn, hỗ trợ Doanh nghiệp ứng phó với những khó khăn, vướng mắc trong tương lai không?
Clear selection
6.1. Doanh nghiệp cho biết ý kiến về nhận định sau: "Các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của chính quyền đảm bảo đúng theo quy định pháp luật"?
Clear selection
6.2. Doanh nghiệp cho biết ý kiến về nhận định sau: "Doanh nghiệp không lo lắng về việc sẽ bị trù dập, trả thù sau khi thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh"?  
Clear selection
7.1. Cơ quan khảo sát đánh giá có năng động, sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề mới phát sinh mà chưa có quy định pháp luật điều chỉnh liên quan đến Doanh nghiệp không?
Clear selection
7.2. Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về vai trò của người đứng đầu cơ quan khảo sát đánh giá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại sở, ban, ngành
Clear selection
8.1. Doanh nghiệp có biết đã từng truy cập vào trang Web/ cổng thông tin điện tử của sở, ban, ngành đánh giá
Clear selection
8.2. Khi sử dụng trang Web/ cổng thông tin điện tử của sở, ban, ngành, Doanh nghiệp nhận định như thế nào?
Clear selection
Doanh nghiệp vui lòng liệt kê các vấn đề khó khăn hoặc góp ý/đề xuất nhằm cải thiện năng lực điều hành của cơ quan khảo sát đánh giá và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (nếu có):
Tên Sở, ban, ngành được đánh giá (3): *
1.1. Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về mức độ dễ dàng trong việc tiếp cận các thông tin, tài liệu theo quy định pháp luật từ cơ quan khảo sát đánh giá?
Clear selection
1.2. Doanh nghiệp cho biết: quy trình giải quyết thủ tục hành chính dễ hiểu, dễ thực hiện, được công khai tại bảng tin hoặc cổng thông tin điện tử; cán bộ xử lý đúng quy định, chuyên nghiệp, không gây khó khăn để trì hoãn công việc.
Clear selection
2.1. Trong năm qua, Doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức cho cơ quan khảo sát đánh giá ở mức độ như thế nào so với doanh thu của Doanh nghiệp?
Clear selection
2.2 Doanh nghiệp cho biết ý kiến về nhận định sau: "Khi không chi các khoản chi phí không chính thức, không có hiện tượng nhũng nhiễu, gây khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức và công việc của Doanh nghiệp vẫn luôn được giải quyết theo quy định"?
Clear selection
3.1. Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về thời gian giải quyết công việc, TTHC của cơ quan nhà nước?
Clear selection
3.2. Doanh nghiệp có thể giải quyết công việc, TTHC qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích theo quy định khi có yêu cầu được không?
Clear selection
4.1. Cơ quan khảo sát đánh giá có năng động, sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề mới phát sinh mà chưa có quy định pháp luật điều chỉnh liên quan đến Doanh nghiệp không?
Clear selection
4.2. Doanh nghiệp cho biết ý kiến về nhận định: “Sự quan tâm của cơ quan khảo sát đánh giá không phụ thuộc vào quy mô đóng góp của Doanh nghiệp cho cơ quan Nhà nước (như số lao động sử dụng, số thuế nộp cho Nhà nước, số tiền ủng hộ các chương trình/hoạt động,…)"?
Clear selection
5.1. Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về chất lượng các chương trình hỗ trợ do cơ quan khảo sát đánh giá thực hiện?
Clear selection
5.2. Cơ quan khảo sát đánh giá có những nghiên cứu, kế hoạch để dự báo và hướng dẫn, hỗ trợ Doanh nghiệp ứng phó với những khó khăn, vướng mắc trong tương lai không?
Clear selection
6.1. Doanh nghiệp cho biết ý kiến về nhận định sau: "Các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của chính quyền đảm bảo đúng theo quy định pháp luật"?
Clear selection
6.2. Doanh nghiệp cho biết ý kiến về nhận định sau: "Doanh nghiệp không lo lắng về việc sẽ bị trù dập, trả thù sau khi thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh"?  
Clear selection
7.1. Cơ quan khảo sát đánh giá có năng động, sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề mới phát sinh mà chưa có quy định pháp luật điều chỉnh liên quan đến Doanh nghiệp không?
Clear selection
7.2. Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về vai trò của người đứng đầu cơ quan khảo sát đánh giá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại sở, ban, ngành
Clear selection
8.1. Doanh nghiệp có biết đã từng truy cập vào trang Web/ cổng thông tin điện tử của sở, ban, ngành đánh giá
Clear selection
8.2. Khi sử dụng trang Web/ cổng thông tin điện tử của sở, ban, ngành, Doanh nghiệp nhận định như thế nào?
Clear selection
Doanh nghiệp vui lòng liệt kê các vấn đề khó khăn hoặc góp ý/đề xuất nhằm cải thiện năng lực điều hành của cơ quan khảo sát đánh giá và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (nếu có):
Tên Sở, ban, ngành được đánh giá (4): *
1.1. Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về mức độ dễ dàng trong việc tiếp cận các thông tin, tài liệu theo quy định pháp luật từ cơ quan khảo sát đánh giá?
Clear selection
1.2. Doanh nghiệp cho biết: quy trình giải quyết thủ tục hành chính dễ hiểu, dễ thực hiện, được công khai tại bảng tin hoặc cổng thông tin điện tử; cán bộ xử lý đúng quy định, chuyên nghiệp, không gây khó khăn để trì hoãn công việc.
Clear selection
2.1. Trong năm qua, Doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức cho cơ quan khảo sát đánh giá ở mức độ như thế nào so với doanh thu của Doanh nghiệp?
Clear selection
2.2 Doanh nghiệp cho biết ý kiến về nhận định sau: "Khi không chi các khoản chi phí không chính thức, không có hiện tượng nhũng nhiễu, gây khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức và công việc của Doanh nghiệp vẫn luôn được giải quyết theo quy định"?
Clear selection
3.1. Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về thời gian giải quyết công việc, TTHC của cơ quan nhà nước?
Clear selection
3.2. Doanh nghiệp có thể giải quyết công việc, TTHC qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích theo quy định khi có yêu cầu được không?
Clear selection
4.1. Cơ quan khảo sát đánh giá có năng động, sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề mới phát sinh mà chưa có quy định pháp luật điều chỉnh liên quan đến Doanh nghiệp không?
Clear selection
4.2. Doanh nghiệp cho biết ý kiến về nhận định: “Sự quan tâm của cơ quan khảo sát đánh giá không phụ thuộc vào quy mô đóng góp của Doanh nghiệp cho cơ quan Nhà nước (như số lao động sử dụng, số thuế nộp cho Nhà nước, số tiền ủng hộ các chương trình/hoạt động,…)"?
Clear selection
5.1. Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về chất lượng các chương trình hỗ trợ do cơ quan khảo sát đánh giá thực hiện?
Clear selection
5.2. Cơ quan khảo sát đánh giá có những nghiên cứu, kế hoạch để dự báo và hướng dẫn, hỗ trợ Doanh nghiệp ứng phó với những khó khăn, vướng mắc trong tương lai không?
Clear selection
6.1. Doanh nghiệp cho biết ý kiến về nhận định sau: "Các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của chính quyền đảm bảo đúng theo quy định pháp luật"?
Clear selection
6.2. Doanh nghiệp cho biết ý kiến về nhận định sau: "Doanh nghiệp không lo lắng về việc sẽ bị trù dập, trả thù sau khi thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh"?  
Clear selection
7.1. Cơ quan khảo sát đánh giá có năng động, sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề mới phát sinh mà chưa có quy định pháp luật điều chỉnh liên quan đến Doanh nghiệp không?
Clear selection
7.2. Doanh nghiệp đánh giá như thế nào về vai trò của người đứng đầu cơ quan khảo sát đánh giá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại sở, ban, ngành
Clear selection
8.1. Doanh nghiệp có biết đã từng truy cập vào trang Web/ cổng thông tin điện tử của sở, ban, ngành đánh giá
Clear selection
8.2. Khi sử dụng trang Web/ cổng thông tin điện tử của sở, ban, ngành, Doanh nghiệp nhận định như thế nào?
Clear selection
Doanh nghiệp vui lòng liệt kê các vấn đề khó khăn hoặc góp ý/đề xuất nhằm cải thiện năng lực điều hành của cơ quan khảo sát đánh giá và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (nếu có):
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy