แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561
9. ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ
Your answer
3. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์หรือไม่
7. ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดควรปรับปรุงหรือไม่
4. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ในทางใด (ระบุ)
Your answer
8. ถ้าต้องปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด เช่น รูปแบบ เนื้อหาสาระ
Your answer
6. เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดที่ท่านสนใจ (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย)
1
2
3
4
บทสรุปผู้บริหารฯ
สถานการณ์ด้านแรงงาน
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางภาคผนวก
1. ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ
2. ขอให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่องระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ประโยชน์ที่ได้รับ
เนื้อหาสาระ
ความพึงพอใจ
5. เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1
2
3
4
บทสรุปผู้บริหารฯ
สถานการณ์ด้านแรงงาน
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางภาคผนวก
10. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service