แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562
1. ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ
2. ขอให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่องระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ประโยชน์ที่ได้รับ
เนื้อหาสาระ
ความพึงพอใจ
3. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์หรือไม่ *
4. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ในทางใด (ระบุ)
Your answer
5. เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1
2
3
4
บทสรุปผู้บริหารฯ
สถานการณ์ด้านแรงงาน
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางภาคผนวก
6. เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดที่ท่านสนใจ (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย)
1
2
3
4
บทสรุปผู้บริหารฯ
สถานการณ์ด้านแรงงาน
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางภาคผนวก
7. ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดควรปรับปรุงหรือไม่
8. ถ้าต้องปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด เช่น รูปแบบ เนื้อหาสาระ
Your answer
9. ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ
Your answer
10. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service