แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้"

ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (อาคาร 2)
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าอบรม

    ขอความกรุณาทุกท่านกรอกแบบประเมินในรายการต่อไปนี้
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question