తెలుగు వికీపీడియా దశాబ్ది వేడుకల నమోదు పత్రం

ఈ ఫారములో సేకరించే వివరాలు కేవలం దశాబ్ది వేడుకల కార్యవర్గం సమన్వయం కోసం సేకరిస్తున్నవి. ఇవి ఎట్టి పరిస్థితిల్లోనూ దుర్వినియోగం కావని తెలియచేస్తున్నాం.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question