แบบติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

จุดเน้นที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน ตัวชี้วัดที่ 1.2.1
ระดับความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการครบทุกตัว สอดคล้องตามช่วงวัย
คำชี้แจง: ให้โรงเรียนรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question