แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษา 2553 (หลังสำเร็จการศึกษา 1 ปี)

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์ที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในด้านความรู้ความสามารถในวิชาชีพ/วิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม มนุษย์สัมพันธ์ ทัศนคติต่องานที่ทำ และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต (ผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

  มีความซื่อสัตย์สุจริต
  มีระเบียบวินัย
  มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ
  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
  Please enter one response per row
  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
  มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนำมาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  มีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  Please enter one response per row
  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร์
  นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
  Please enter one response per row
  มีภาวะผู้นำ โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดี
  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
  Please enter one response per row
  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหา และนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
  มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจำเป็น
  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะกับสถานการณ์
  Please enter one response per row
  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  มีจิตสาธารณะ
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

  This is a required question