ลงทะเบียน ขอใช้บัญชี Google App for Education

เมื่อนักเรียนสมัครแล้ว จะได้บัญชีชื่อนักเรียน ดอทด้วยนามสกุลตัวแรกและปีที่เข้าศึกษา เช่น manoch.p57@bkp.ac.th
รหัสผ่านที่เข้าใช้ครั้งแรก ให้ใช้ bkp123456
เมื่อนักเรียนเข้าใช้ระบบครั้งแรกแล้ว ระบบจะให้เปลี่ยน Password ของนักเรียนเอง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ไม่ใช้ตัวเลข
  This is a required question