Request edit access
แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ปี2562
แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรทางการพยาบาล (แบบวัดคุณภาพชีวิตของพยาบาล)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ
2.อายุ
Your answer
3.สถานที่ปฏิบัติงาน
4.สายงาน
5.ประเภท
6.ปฏิบัตืงานในตำแหน่ง
7.งานที่ปฎิบัติงาน(ตอบเฉพาะบุคลากรทางการพยาบาล)
8.ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตำแหน่งปัจจุบันกี่ปี(เศษของปี มากกว่า 6 เดือนิดเป็น 1 ปี)
Your answer
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสุขภาพ ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
1.ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัยากรบุคลคลของหน่วยงาน
2.ความพึงพอใจต่อการจัดสรรอัตรากำลังในการทำงานของหน่วยงาน
3.ความพึงพอใจที่มีต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
4.ความพึงพอใจที่มีต่ออิสระในการตัดสินใจในงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ
5.ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
6.ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้ ความชำนาญในการปฎิบัติงาน
7.ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
8.ความพึงพอใจที่มีต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
9.ความพึงพอใจที่มีต่อการบรรยากาศของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง
10.ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานที่รับผิดชอบ
11.ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฎิบัติงานของหน่วยงาน
12.ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาและการยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน
13.ความพึงพอใจที่มีต่อการให้คำปรึกษา การช่วยเหลือในการปฎิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
14.ความพึงพอใจที่มีต่อการตรวจติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
15.ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน
16.ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรของหน่วยงาน
ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต : ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
17.ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย/มาตรการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร
18.ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานของหน่วยงานที่เอื้อต่อการทำงานการส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย
19.ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการทำงานของหน่วยงานที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากร สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
20.ความพึงพอใจที่มีต่อสัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงาน การได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน
21.ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา
22.ความพึงพอใจที่มีการจัดสวัสดิการในการทำงานและนอกเหนือจาการทำงานของหน่วยงาน
23.ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน
24.ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานให้ความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทำงานและกิจกรรมของหน่วยงาน
25.ความพึงพอใจที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของหน่วยงาน
26.ความพึงพอใจที่ท่านได้ทำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ
27.ความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีต่อความก้าวหน้า และความมั่นคงในการทำงานของบุคลากร
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service