20 คำถาม: สรุปผล2555 & แผนพัฒนา2556

คำชี้แจง ขอให้ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในปีการศึกษา 2555 ว่าโรงเรียนแต่ละแห่งมีกระบวนการและผลการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยอย่างไร รวมทั้งผลการนิเทศช่วยเหลือของผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ และแผนงานโครงการที่จะดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้ ให้บันทึกข้อมูลเป็นรายโรงเรียน (นั่นคือ กรอกข้อมูลแต่ละโรงเรียนลงในข้อแรกจนถึงข้อสุดท้าย เมื่อครบถ้วนแล้วจึงนำข้อมูลอีกโรงเรียนหนึ่งมากรอก โดยเริ่มต้นใหม่จากข้อแรก)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question