Kërkesë online për suport nga IT

Përshkrim i problemit që kërkon suport

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Shënim

  Suport do të jepet vetëm për pajisje të Ministrisë (jo personale) dhe në bazë të parimit FIFO (First In, First Out - I pari në listë, i pari që do të marrë shërbim). Ju lutem telefononi vetëm në raste urgjente dhe përshkruani sa më qartë problemin! Nëse gjykoni se problemit tuaj nuk i është dhënë zgjidhje brenda një intervali të caktuar kohe, mund të dërgoni e-mail edhe në: it@kultura.gov.al.