แบบประเมินการสอน ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

แบบประเมินการสอนของครู ประเมินโดยนักเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ไม่มีผลต่อคะแนนและผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ
กรุณาคลิกตอบคำถามตามสภาพจริง
ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตอบแบบประเมิน ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จ
  This is a required question
  This is a required question
  1.มีความรู้ความสามารถในวิชาที่สอน
  2.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
  3.ให้เกียรตินักเรยนและมีความเป็นกันเองกับนักเรียน
  4.มีความรับผิดชอบและเข้าสอนตรงต่อเวลา
  5.มีการติดตามข่าวสารและนำความรู้ใหม่ๆมาสอน
  6.สามารถถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนได้ดี
  7.มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศในการเรียน
  8.จัดสภาพห้องเรียนและอุปกรณ์เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
  9.เข้าใจสภาพความแตกต่างและความต้องการของผู้เรียน
  10.ชี้แจงและให้คำแนะนำในการเรียนก่อนปฏิบัติการสอน
  Please enter one response per row
  11.มีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
  12.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นในระหว่างเรียน
  13.อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียน
  14.มีวิธีการดำเนินการสอนให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก
  15.เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
  16.เน้นให้ผู้เรียนให้รู้จักคิดค้นแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนด้วยตนเอง
  17.มีการชมเชย สนับสนุน ให้กำลังใจนักเรียนให้มีการแสดงออก
  18.ใช้กิจกรรมที่เน้นการฝึกปฎิบัติเป็นขั้นตอน
  19.จัดกิจกรรมเรียนการสอนที่หลากหลายและท้้าทายความสามารถ
  20.สื่อการเรียนการสอนทันสมัยเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่เรียน
  Please enter one response per row
  21.สั่งสอนศิษย์ความรัก เมตตาและให้กำลังใจ
  22.สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
  23.รับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์จากผู้เรียน
  24.สร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจในการเรียน
  25.ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสอน
  Please enter one response per row
  26.ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
  27.ให้ข้อมูล ชี้แนะ แหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
  28.จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ ความถนัดของผู้เรียน
  29.มีการประเมินผลหลายรูปแบบ ผู้เรียนทราบวิธีการประเมิน และมีส่วนร่วมในการกำหนดสัดส่วนคะแนน
  30.บรรยากาศในชั้นเรียนมีความอบอุ่น เน้นความร่วมมือ ไม่เน้นการแข่งขัน ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน มีความเป็นประชาธิปไตย ให้คุณค่ากับความคิดเห็นและกระบวนการคิดของผู้เรียน
  Please enter one response per row
  This is a required question