สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคม ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำชี้แจง : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อประเมินความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคม ก่อนดำเนินการวิเคราะห์ผลสำรวจ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงเว็บท่าคมนาคมต่อไป
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสำรวจ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพในปัจจุบัน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ บนเว็บท่าคมนาคม
ท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของงานบริการ บนเว็บท่าคมนาคม ในประเด็นต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
2.1 กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ดังต่อไปนี้ ( 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด )
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) การเผยแพร่ข้อมูลสถิติต่างๆ อย่างสม่ำเสมอในเว็บไซต์
2) ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึง/ค้นหา/แสดงผลข้อมูล
3) การได้รับประโยชน์จากข้อมูลสถิติคมนาคม เช่น ศึกษา/ค้นคว้า วิเคราะห์/วิจัย เชิงธุรกิจ และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด
2.2 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ดังต่อไปนี้ ( 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด )
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ให้คำแนะนำ และตอบคำถามอย่างชัดเจน
2) เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3) ความรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ
2.3 สิ่งอำนวยความสะดวก
กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ดังต่อไปนี้ ( 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด )
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) รูปแบบของหน้าเว็บมีความสะดวก ใช้ง่าย
2) ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ เช่น มีเบอร์โทรศัพท์/อีเมล์ที่ติดต่อได้
3) การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น call center / e-mail / web board  เป็นต้น
2.4 คุณภาพของการให้บริการ
กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจในด้านคุณภาพของการให้บริการ ดังต่อไปนี้ ( 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด )
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) ได้ข้อมูลตรงตามความต้องการ
2) ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและน่าสนใจของข้อมูล
3) ความเหมาะสมในการจัดหมวดหมู่นำเสนอ เช่น เมนูต่างๆ ชัดเจน อักษรและเนื้อหามีขนาดเหมาะสม สีสันชัดเจน
2.5 ความเชื่อถือและไว้ใจต่อบริการบนเว็บท่าคมนาคม
กรุณาเลือกระดับความเชื่อถือและไว้ใจต่อบริการบนเว็บท่าคมนาคม ดังต่อไปนี้ ( 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด )
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความเชื่อถือและไว้ใจต่อบริการบนเว็บท่าคมนาคม
2.6 การปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจด้านการปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ดังต่อไปนี้ ( 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด )
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) เว็บไซต์มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บลิงค์ กฎ ระเบียบ ข้อมูลการบริการ แบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดได้ คลังความรู้/เอกสารเผยแพร่ คำถามที่พบบ่อย และแผนผังเว็บไซต์
2) เว็บไซต์มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ถาม-ตอบ ระบบสืบค้นข้อมูล ช่องทางการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ และแบบสำรวจออนไลน์
3) เว็บไซต์มีบริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย การลงทะเบียนออนไลน์ การให้บริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการเฉพาะบุคคล
4) เว็บไซต์มีคุณลักษณะที่ควรมี ประกอบด้วย การแสดงผล การนำเสนอข้อมูล เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ส่วนล่างของเว็บไซต์แสดงเมนูหลัก ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน คำสงวนลิขสิทธิ์ การประกาศความรับผิด และการประกาศนโยบาย
5) เว็บไซต์มีเนื้อหาที่ทุกคเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility) ตามข้อกำหนดของ W3C
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.1 จุดเด่นของการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคม
Your answer
3.2 จุดด้อย/ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ การให้บริการบนเว็บท่าคมนาคม
Your answer
3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms