แบบบันทึกการนิเทศการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ระดับสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินด้านมาตรฐานระดับสถานศึกษา
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา
2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
3. ด้านครูผู้สอน
4. ด้านนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียน *
Your answer
สังกัด *
Your answer
ระดับการจัดการศึกษา *
Required
ขนาดโรงเรียน *
ข้อมูลเบื้องต้นด้านครูและบุคลากร *
Required
เป็นโรงเรียนต้นแบบ *
Required
มาตรฐานที่ 1 ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา
*
0
1
2
3
ตัวชี้วัดที่ 1 ความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัดที่ 2 ความพร้อมด้านระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 3 ความพร้อมของเครื่องรับโทรทัศน์หรือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ คมชัดทั้งภาพและเสียง ภายในห้องเรียน
ตัวชี้วัดที่ 4 ความพร้อมด้านบุคลากรด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลระบบและบำรุงรักษา
ตัวชี้วัดที่ 5 จัดให้มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
สรุปมาตรฐานที่ 1 ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา *
ผลการประเมินมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
*
0
1
2
3
ตัวชี้วัดที่ 1 การกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) อย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัดที่ 2 การเป็นผู้นำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 3 การนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคคลากรด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 5 การประเมินและรายงานผล
สรุปมาตรฐานที่ 2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา *
ผลการประเมินมาตรฐาน
1. ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น/วิธีการปฏิบัติที่ดี *
Your answer
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ *
Your answer
3. ข้อเสนอแนะ *
Your answer
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูผู้สอน
*
0
1
2
3
ตัวชี้วัดที่ 1 จัดเตรียมสื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 2 พัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 3 ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 5 วัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการ เครื่องมือที่หลากหลายคลอบคลุมมาตรฐาน และตัวชี้วัด หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง และแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 6 นำผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และวางแผนการสอนซ่อมเสริม โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ตัวชี้วัดที่ 7 เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ เพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอันที่จะได้นำองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สรุปมาตรฐานที่ 3 ด้านครูผู้สอน *
ผลการประเมินมาตรฐาน
1. ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น/วิธีการปฏิบัติที่ดี *
Your answer
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ *
Your answer
3. ข้อเสนอแนะ *
Your answer
มาตรฐานที่ 4 ด้านนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร *
1
2
3
ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สพป.) หรือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สพม.) มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น
สรุปมาตรฐานที่ 4 ด้านนักเรียน *
ผลการประเมินมาตรฐาน
1. ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น/วิธีการปฏิบัติที่ดี *
Your answer
2. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ *
Your answer
3. ข้อเสนอแนะ *
Your answer
ชื่อผู้นิเทศ *
Your answer
เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานสถานศึกษา
เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานสถานศึกษาในแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วยด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครูผู้สอน และด้านนักเรียน ว่ามีมาตรฐานอยู่ในระดับใดนั้น มีการกำหนดค่าคะแนน ดังนี้
การดำเนินงานอยู่ในระดับปรับปรุง ได้ระดับ 1
การดำเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ ได้ระดับ 2
การดำเนินงานอยู่ในระดับดี ได้ระดับ 3
การดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ได้ระดับ 4

การสรุปผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
รวม 4 ด้าน ได้คะแนน 4 – 7 หมายถึง มีมาตรฐานระดับ ปรับปรุง
รวม 4 ด้าน ได้คะแนน 8 – 10 หมายถึง มีมาตรฐานระดับ พอใช้
รวม 4 ด้าน ได้คะแนน 11 – 13 หมายถึง มีมาตรฐานระดับ ดี
รวม 4 ด้าน ได้คะแนน 14 – 16 หมายถึง มีมาตรฐานระดับ ดีมาก

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนต้นทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms