καταγραφή εργαστηρίων των σχολείων

Ο Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. έχει προσωπική και καταγεγραμμένη άποψη για τη λειτουργική κατάσταση και τις δυνατότητες του χώρου και του εξοπλισμού όλων των σχολικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών της περιοχής ευθύνης του. Επίσης αξιοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για τη βελτίωση της υποδομής, του εξοπλισμού και γενικότερα την, από κάθε άποψη, ανάπτυξη των εργαστηρίων φυσικών επιστημών στα σχολεία της περιοχής ευθύνης του. Ειδικότερα ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε.:
α) Διατηρεί αρχείο με τον εργαστηριακό εξοπλισμό, τα οπτικοακουστικά μέσα και λογισμικά που έχουν τα σχολεία της περιοχής αρμοδιότητάς του, το οποίο ενημερώνει τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
(Υ.Α. 63664/Γ2/02 ΦΕΚ 1224 Β/20/9/02)