แบบประเมินความพึงพอใจของครู เกี่ยวกับผลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของนักเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับผลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของนักเรียน ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ One Tablet PC Per Child เพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อเป็นเครื่องช่วยในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ในการนี้ เพื่อให้ผลการประเมินมีความถูกต้อง แม่นยำ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ จึงขอความกรุณาครูผู้สอน ตอบแบบประเมินให้ครบถ้วน และตรงตามความจริง โดยทำเครื่องหมาย √ และเติมตัวเลขหรือข้อความลงในช่องว่าง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

1.เพศ *
2.อายุ *
3.ประสบการณ์สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Your answer
4.จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท่านรับผิดชอบในการสอน
Your answer
5.ชื่อโรงเรีียน
Your answer
6.จังหวัด
Your answer
7.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
Your answer
8.เริ่มให้นักเีัีรียนชั้น ป.1 ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีการศึกษา 2555 ในภาคเรียนใด
9.ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สอนวิชาอะไรบ้าง *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) *
เนื้่อหา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.เนื้อหาในแต่ละบทเรียน
2.แบบฝึกหัดในบทเรียน
3.กราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสม
4.กราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหวสื่อความหมายได้ชัดเจน
5.รูปภาพและตัวอักษรมีความคมชัด
6.รูปภาพและเนื้อหาสื่อความหมายให้เข้าใจง่าย
7.เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม
คุณลักษณะตัวเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
8.รูปร่าง ขนาด และน้ำหนักเหมาะสม
9.มีความทนทาน
10.ระบบสัมผัสหน้าจอตอบสนองได้รวดเร็ว
11.มีพื้นที่หน่วยความจำสำรองเพียงพอ
12.การใช้งานของแบตเตอรี่ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
13.อุปกรณ์ประกอบ (หูฟัง สายชาร์จ และสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์) มีความเหมาะสม
14.ใช้งานง่าย และสะดวก
การเรียนรู้ของนักเรียน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
15.นักเีรียนชื่นชอบการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
16.นักเีรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น เมื่อใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
17.นักเรียนมีความกระตือรื้อร้นที่จะเรียนรู้ เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
18.นักเรียนมีผลการเีรียนดีขึ้น เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในการเรียนการสอน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
19.ความพึงพอใจการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เป็นสื่อการเรียนการสอน
20.การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มีประโยชน์
ตอนที่ 3 ข้อเสนะแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms