แบบสำรวจการใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางรัฐบาล (MailGoThai) ของกรมการข้าว (xxx.x@rice.mail.go.th) สำหรับผู้ใช้ทั่วไป

  คณะรัฐมนตรีได้มี มติเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐยุติการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน โดยเฉพาะของต่างประเทศ ทั้งนี้ให้ข้าราชการระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องใช้ระบบของตนเองหรือของภาครัฐภายใน ๓ เดือน และให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว กรมการข้าว จึงขอใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (MailGoThai) จาก สรอ.และได้กำหนดชื่อโดเมนของกรมการข้าว คือ @rice.mail.go.th เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านติดต่อการสื่อสารระหว่างกันทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน

  คำชี้แจง :

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (MailGoThai) จาก สรอ. เพื่อนำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ไปปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (MailGoThai) ให้มีความเสถียร ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและความพึงพอใจที่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของท่านมากที่สุด

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question