แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและ สื่อการสอนทันเวลา” (เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558)

เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอนทันเวลา ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (Audit Committee) ได้วางแผนการทำการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อนำผลการประเมินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล

  คำชี้แจ้ง : โปรดเลือกคำตอบและกรอกรายละเอียดลงในช่องว่าง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอนทันเวลา

  คำชี้แจง : ให้ท่านตอบข้อคำถามโดยการเลือก และทำเครื่องหมายลงในช่องที่สอดคล้องกับระดับความพึงพอใจของท่าน
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question