แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและ สื่อการสอนทันเวลา” (เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2558)
เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอนทันเวลา ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (Audit Committee) ได้วางแผนการทำการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อนำผลการประเมินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล
คำชี้แจ้ง : โปรดเลือกคำตอบและกรอกรายละเอียดลงในช่องว่าง
1. เพศ *
2. สถานะของนักศึกษา *
3. จังหวัดที่อยู่ (โปรดเลือกจังหวัดที่ท่านให้จัดส่งเอกสารการเรียนการสอน) *
4. ท่านกำลังศึกษากับ มสธ. ในระดับการศึกษาใด *
Required
5. สาขาวิชา *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอนทันเวลา
คำชี้แจง : ให้ท่านตอบข้อคำถามโดยการเลือก และทำเครื่องหมายลงในช่องที่สอดคล้องกับระดับความพึงพอใจของท่าน
1. ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 นักศึกษาได้รับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอน หลังจากลงทะเบียนเรียนภายในกี่วัน *
(โปรดเลือกช่วงเวลา)
2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอนหลังจากลงทะเบียนตามข้อ 1 มากน้อยเพียงใด *
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
1. สิ่งที่ต้องการให้ มสธ. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการเรียนการสอนของ มสธ.
Your answer
2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการเรียนการสอนของ มสธ.
Your answer
ขอขอบคุณทุกๆท่านที่สละเวลาเพื่อแบบสอบถามฯ นะครับ :)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service