แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษา การให้บริการ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓
แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหาร
และการจัดการการให้บริการ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส โดยแบบประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1: ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2: ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา
ตอนที่ 3: ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตอนที่ 4: ความพึงพอใจต่อระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษา การให้บริการ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ *
2. วุฒิการศึกษา *
2. ตำแหน่ง *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3. Report Abuse