แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำชี้แจง : -โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยทำเครื่องหมายลงในช่องที่กำหนด
-หัวข้อใดที่นักศึกษาไม่ได้รับบริการไม่ต้องแสดงความคิดเห็น
เพศ
ระดับการศึกษา *
ชั้นปีที่ศึกษา *
ส่วนที่ 2 บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความพึงพอใจด้านบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ (ห้องสมุดคณะฯ และ มหาวิทยาลัย) ข้อใดไม่ได้ใช้บริการ ไม่ต้องตอบ
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1. ความสะดวกของการใช้บริการสืบค้นหนังสือ/วารสาร/ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. ความหลากหลายของหนังสือ/ตำรา/วารสาร
3. ความเพียงพอของหนังสือ/ตำรา/วารสาร
4. ความทันสมัย/สอดคล้องกับความต้องการใช้หนังสือ/วารสาร/ตำรา
5. ฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์
6. สื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องสมุด
7. ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ สำหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
8. ความสะดวกและรวดเร็วของบริการจอง ยืม-คืนหนังสือ/วารสาร/ตำรา/ ณ เคาน์เตอร์และตู้คืนหนังสือด้วยตนเอง
9. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
10. ช่วงเวลาเปิด-ปิด การให้บริการ
11. การบริการของเจ้าหน้าที่
ความพึงพอใจด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (คณะวารสารศาสตร์ฯ และ มหาวิทยาลัย) ข้อใดไม่ได้ใช้บริการ ไม่ต้องตอบ
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1. ความเพียงพอของจำนวนคอมพิวเตอร์
2. ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อการใช้งาน/การเรียนรู้ (ฮาร์ดแวร์)
3. ความพร้อมของการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ (ซอฟแวร์)
4. ความพร้อมของการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
5. การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในคณะฯ เป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึง
6. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
7. ช่วงเวลา เปิด-ปิด การให้บริการ
8. การให้บริการของเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 3 บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
ความพึงพอใจด้านสถานที่และห้องเรียน (เฉพาะห้องเรียนภายในอาคารของคณะฯ) ข้อใดไม่ได้ใช้บริการ ไม่ต้องตอบ
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1. ห้องเรียนมีเพียงพอต่อการเรียนการสอน
2. ห้องเรียนสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย
3. ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน
4. จำนวนที่นั่งมีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน
5. แสงสว่างภายในห้องเรียนมีความเหมาะสม
6 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ความพึงพอใจด้านโสตทัศนูปกรณ์ (เฉพาะอุปกรณ์ภายในอาคารของคณะฯ) ข้อใดไม่ได้ใช้บริการ ไม่ต้องตอบ
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1. ความหลากหลายของโสตทัศนูปกรณ์
2. โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอน
3. โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน
ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการ (เฉพาะห้องปฏิบัติการภายในของคณะฯ) ข้อใดไม่ได้ใช้บริการ ไม่ต้องตอบ
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1. ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ครบถ้วน เพียงพอต่อความต้องการในการเรียนการสอน
2. ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความพร้อม/สมบูรณ์ ต่อการฝึกปฏิบัติ
3. ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เหมาะกับการเรียนการสอน
4. ระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
5. สภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ ฝึกปฏิบัติ
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
ส่วนที่ 4 บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ
ความพึงพอใจด้านงานบริการการศึกษา (การบริการภายในคณะฯ และมหาวิทยาลัย) ข้อใดไม่ได้ใช้บริการ ไม่ต้องตอบ
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1. ความสะดวกในการลงทะเบียนเรียนผ่านทางระบบสารสนเทศ
2. ความสะดวกในการใช้ระบบสารสนเทศนักศึกษาผ่านเครือข่าย
3. ความรวดเร็วและความถูกต้องของการออกใบรับรองและเอกสารสำคัญทางการศึกษา
4. การให้บริการข่าวสารหน้าเว็บไซต์
ความพึงพอใจด้านห้องพยาบาล (ห้องพยาบาลของมหาวิทยาลัย) ข้อใดไม่ได้ใช้บริการ ไม่ต้องตอบ
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล
2. การให้คำปรึกษาของเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล
3. ช่วงเวลาการให้บริการ
4. ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องในการเบิกยาและเวชภัณฑ์
5. ความพร้อมของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล
6. ความสะอาดของห้องพยาบาล
ความพึงพอใจด้านโรงอาหาร (การบริการของมหาวิทยาลัย) ข้อใดไม่ได้ใช้บริการ ไม่ต้องตอบ
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1. ราคากับคุณภาพ
2. ความถูกลักษณะของผู้ประกอบอาหาร
3. ความสะอาดของภาชนะ
4. ความสะอาดและถูกสุขลักษณะของสถานที่และร้านค้า
5. ความพึงพอใจของโต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร
ความพึงพอใจด้านสนามกีฬา (การบริหารของมหาวิทยาลัย) ข้อใดไม่ได้ใช้บริการ ไม่ต้องตอบ
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1. ความเพียงพอของอุปกรณ์กีฬาที่มีให้บริการ
2. ความพร้อมของอุปกรณ์กีฬา
3. ความสะดวก รวดเร็วของการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา
4. ความเพียงพอของสนามกีฬา
5. ความปลอดภัยของการใช้สนามกีฬา
6. สภาพแวดล้อมของสนามกีฬา
7. ช่วงเวลาในการเปิด – ปิดการให้บริการใช้สนามกีฬา
ความพึงพอใจด้านหอพัก (การบริการของมหาวิทยาลัย) ข้อใดไม่ได้ใช้บริการ ไม่ต้องตอบ
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1. สภาพภายในห้องพักและเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก
2. ความปลอดภัยในการเป็นที่พักอาศัย
3. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการพักอาศัย
4. ความสะอาดพื้นที่โดยรอบ
5. ความสะอาดของห้องน้ำ
6. การจัดกิจกรรมภายในหอพัก
7. ความรวดเร็วของการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
8. ความหลากหลายของการอำนวยความสะดวก เช่น ห้องออกกำลังกาย ที่จอดรถจักรยาน/จักรยานยนต์
9. ความเหมาะสมของช่วงเวลาเปิด-ปิด การให้บริการ
10. การให้บริการเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก
ส่วนที่ 5 ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบ (คณะวารสารศาสตร์ฯและมหาวิทยาลัย)
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1. ระบบประปาทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. มีปริมาณน้ำประปาเพียงพอ และสม่ำเสมอ
3. มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง
4. มีระดับไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
5. มีอุปกรณ์ดับเพลิงทั่วถึงทุกอาคาร
6. ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคาร เช่น ถังดับเพลิง สายฉีดน้ำแรงดันสูง ขวาน หัวฉีดดับเพลิง
7. คุณภาพการให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
8. ห้องน้ำสะอาด
9. มีจุดบริการน้ำดื่ม
10. สถานที่เก็บขยะรวมเป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
11. ความเหมาะสมในการจัดการขยะในภาพรวม
ส่วนที่ 6 การบริการด้านข้อมูลข่าวสารและทุนการศึกษา (คณะวารสารศาสตร์ฯ และ มหาวิทยาลัย)
ความพึงพอใจด้านหอพัก (การบริการของมหาวิทยาลัย) ข้อใดไม่ได้ใช้บริการ ไม่ต้องตอบ
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1. ความสะดวกในการบริการข้อมูลข่าวสารด้านทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2. ความสะดวกในการบริการข้อมูลข่าวสารด้านทุนการศึกษา
3. ความสะดวกในการบริการข้อมูลข่าวสารด้านการจัดหางาน
4. ความสะดวกในการบริการข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในและภายนอก
5. ช่องทางให้นักศึกษาแสดงหรือเสนอข้อคิดเห็น เช่น ทาง Web board, Facebook
ส่วนที่ 7 การบริการด้านอื่นๆ (คณะวารสารศาสตร์ฯ)
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1. ความสะดวกในการใช้สถานที่ เช่น การประชุม การทำกิจกรรม
2. ความสะดวกในการขอใช้บริการยานพาหนะของคณะฯ
3. ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการด้านการศึกษา และด้านอื่น ๆ