COVID-19 KÜRESEL SALGININ EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİNE ETKİSİ
Bu çalışmanın amacı, salgın döneminin eğitime-öğretime yansımalarını belirlemektir. Bu süreçte çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması açısında hem eğitimci hem de veli olarak sizlerin sorumluluğu daha yüksektir. Bu açıdan değerli eğitim çalışanları ve öğretmenlerin süreç hakkındaki düşünceleri bizler için önemli olduğu kadar eğitim süreçlerini planlayan kamu otoriteleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca da dikkatle izlenmesi gereken önemli veriler barındırmaktadır. Anket formu en fazla 4 dakikanızı alacaktır. Katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz.
A. DEMOGRAFİK VERİLER
1. Cinsiyetiniz? *
2. Yaşınız? *
3. Hangi şehirde görev yapıyorsunuz? *
4. Görev yaptığınız okulun yerleşim yeri neresi? *
5. Görev yaptığınız eğitim kademesi hangisi? *
6. Göreviniz nedir? *
7. Kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz? *
8. Branşınız nedir? *
B. UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ
9. Uzaktan eğitim süreçleri ile ilgili kendinizi hangi düzeyde yeterli buluyorsunuz? *
Çok yetersiz
Çok yeterli
10. Aşağıdaki yeterliklerle ilgili düzeyinizi işaretleyiniz *
Çok Yetersiz
Yetersiz
Kısmen
Yeterli
Çok Yeterli
Online içerik hazırlama
Uzaktan eğitim araçlarını kullanma
Online derste sınıf yönetimi
Online derste zaman yönetimi
Video hazırlama
11. Uzaktan eğitimde online derslerinizi hangi platform/lar üzerinden yapıyorsunuz? (En fazla 3 tane işaretleyiniz) *
Required
12. Uzaktan eğitim dersleri dışında öğrencilerle iletişimi nasıl sağlıyorsunuz? *
Required
13. Uzaktan eğitim sürecinde kullandığınız cihazlar nelerdir? (En fazla 3 tane işaretleyiniz.) *
Required
14. Uzaktan eğitim sürecinde yaşadığınız en önemli sorunlar nelerdir? (En fazla 3 tane işaretleyiniz.) *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Dijital kaynakların yetersiz olması
Dijital araçların yetersiz olması
Öğretim programının uzaktan eğitime uygun olmaması
Bazı derslerde çevrimiçi içerik yetersizliği
Ölçme-değerlendirmenin olmaması
Teknik aksaklıklar (bağlantı kopması vb.)
Mesleki doyum alamama
Uzaktan eğitim konusunda yeterli deneyim olmaması
EBA sistemsel aksaklıklar
İnternet erişimi sıkıntısı
Öğrenci sayısının kalabalık olması
İş yükünün artması
Geleneksel yöntemlerin uzaktan eğitimde yetersiz kalması
Teknolojik donanımın olmaması (Bilgisayar olmaması vb)
Teknolojik okuryazarlığı konusunda eksiklik
Ders programlarında planlanan ders saati ve süresi
Derse devam zorunluluğunun olmaması
Ödevlendirmenin ve takibinin nitelikli olmaması
15. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin yaşadığı en önemli sorunlar nelerdir? (En fazla üç tane işaretleyiniz.) *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Kısmen Katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Öğrencinin derse katılımının yetersiz olması
Öğrenci motivasyonu
Öğrencilerin gerekli donanıma sahip olmaması (pc, tablet, internet )
Evde birden fazla öğrenci olması durumunda derslerin çakışması
Ev ortamında dikkat dağıtıcı unsurların yoğun olması
Ebeveynlerin ilgisiz tutumu
Derslerin EBA dışında bir platformdan yapılması durumunda internet kotasının yetmemesi
Ders saatlerinin sürekli değişmesinden dolayı öğrencilerin ders takibi yapamaması8. seçenek
Öğretmenlerin yasadıkları aksaklıklardan dolayı dersin yapılamaması
16. Uzaktan eğitim sürecinde aile boyutunda yaşadığınız en temel sorunlar nelerdir? (En fazla 3 tane işaretleyiniz.) *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Kısmen Katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Ailenin aşırı ilgi göstermesi
Aile desteğinin tam olmaması
Ailelerin uzaktan eğitim süreçleri hakkında yeterlik düzeyleri
Derslere ailelerin müdahale etmesi
Çalışan ebeveynlerin çocuklarına uzaktan eğitim sürecinde gerekli teknik desteği verememesi
Ailelerin teknolojiden uzaktan olmaları
Ailelerin uzaktan eğitimi zorunlu olarak görmemeleri
Ailelerin yüz yüze eğitimdeki kadar akademik beklentide olmamaları
17. Uzaktan eğitim sürecinde yönetimsel olarak yaşadığınız temel sorunlar nelerdir? (En fazla 3 seçenek işaretleyebilirsiniz.) *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Kısmen Katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Ders programlarının değişmesi
Uzaktan eğitim süreci hakkında belirsizliklerin olması
Okul yönetimi olarak öğretmen motivasyonlarını sağlamada güçlük çekilmesi
EBA dışında diğer platformlarda ders takibinde denetimin güç olması
İdarenin ders programlarını düzenleme konusunda gecikmesi
İdarenin sınıf birleştirme olmamasına rağmen sınıf birleştirme yaptırmak istemesi
Ek Ders ücretlerindeki belirsizlik
Tatil günü ve mesai saati dışına ders planlama
18. Uzaktan eğitim sürecinde bakanlık/belediye/ kamu otoritesinden beklentiniz nelerdir? *
19. Uzaktan eğitimde derslere öğrenci katılımı ne düzeydedir? *
20. Evinizde uzaktan eğitim alan/veren kaç kişi bulunmaktadır? *
21. Evinizde sizin dışınızda uzaktan eğitim veren kaç kişi bulunmaktadır? *
22. Okulların açılamaması sonucu uzaktan eğitim süreçlerinin sizce olası etkileri nelerdir? *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kısmen Katılmıyorum
Kısmen Katılıyorum
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Öğrencilerde öğrenme kayıpları meydana gelmesi
Eğitimde fırsat ve imkân eşitsizliğinin artması
Öğrencilerde davranış bozuklukları
Öğrencilerde fiziksel problemlerin meydana gelmesi (küçük kas becerilerinin gelişememesi)
Öğrencilerin daha çok dijital bağımlı olması
Uzun süre ekrana maruz kalmaktan görme bozukluklarının meydana gelmesi
23. Yüz yüze eğitimde elde ettiğiniz verimi uzaktan eğitimde de sağlayabiliyor musunuz? *