અરજીપત્રક - આજીવિકા ગ્રામીણ એક્સપ્રેસ યોજના - AGEY
આજીવિકા ગ્રામીણ એક્સપ્રેસ યોજના - AGEY
Email address *
જીલ્લા નું નામ *
તાલુકા નું નામ *
ગામ નું નામ *
સ્વ-સહાય જૂથ નું નામ *
સ્વ-સહાય જૂથ નો નોંધણી નંબર *
સ્વ-સહાય જૂથ ના પ્રમુખશ્રી/મંત્રીશ્રી નું નામ *
સ્વ-સહાય જૂથ ના પ્રમુખશ્રી/મંત્રીશ્રી નો આધાર નંબર *
સ્વ-સહાય જૂથના બચત ખાતાની બેન્ક નું પૂરું નામ *
સ્વ-સહાય જૂથના બચત ખાતાની બેન્ક બ્રાન્ચ / શાખા નું નામ *
સ્વ-સહાય જૂથના બચત ખાતાના ખાતાધારક નું નામ *
સ્વ-સહાય જૂથના બેન્કનો બચત ખાતા નંબર *
સ્વ-સહાય જૂથના બચત ખાતાની બ્રાન્ચ / શાખાનો આઈ.એફ.એસ.સી. કોડ *
સ્વ-સહાય જૂથ નો લોન ખાતાનો ખાતા નંબર *
સ્વ-સહાય જૂથ દ્વારા લીધેલ લોનની રકમ (છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં)
વર્ષ : ૨૦૧૭-૧૮ (રૂ.)
વર્ષ : ૨૦૧૮-૧૯ (રૂ.)
વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦ (રૂ.)
સ્વ-સહાય જૂથ દ્વારા ચૂકવવાની બાકી લોનની રકમ (રૂ.) *
સંકળાયેલ ગ્રામ સંગઠન (વી.ઓ.) નું નામ *
ગ્રામ સંગઠન (વી.ઓ.) ના પ્રમુખશ્રી/મંત્રીશ્રી નું નામ *
ગ્રામ સંગઠન (વી.ઓ.) ના પ્રમુખશ્રી/મંત્રીશ્રી નો મોબાઈલ નંબર
જૂથના સભ્ય અથવા જૂથના પરિવારના સભ્ય વાહન ચલાવવાનું લાઇસન્સ ધરાવે છે? *
જો લાઇસન્સ ધરાવતા હોય તો તેનો નંબર (હાર્ડ કોપી મોકલતી વખતે નકલ જોડવી)
ગ્રામ સંગઠન (વી.ઓ.) નું સરનામું *
પસંદગીના વાહનનો પ્રકાર (મહત્તમ કિંમત રૂ.૬ લાખ ની મર્યાદામાં)
Clear selection
જો પેસેંજર વાહન હોય તો તેની વિગત (મોડલ અને કંપની)
જો ટ્રાન્સપોર્ટ / કોમર્શિયલ વાહન હોય તો તેની વિગત (મોડલ અને કંપની) *
અરજદારની સહી
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Gujarat Livelihood Promotion Company Ltd.. Report Abuse