Impossibility Challenger 2017 Application Form / Přihláška účastníka:
Přihlášení na Impossibility Challenger 12. listopadu 2017 / Sign-up for the Impossibility Challenger on 12 November 2017
Jméno / First name: *
Your answer
Příjmení / Surname: *
Your answer
Datum narození / Date of birth: *
day/month/year
Your answer
Gender: *
Národnost / Nationality: *
Your answer
Telefonní číslo / Phone number: *
(Including country code)
Your answer
E-mail: *
Your answer
Webové stránky / Website:
Your answer
Adresa / Address: *
Your answer
Tričko Impossibility Challenger 2017. Objednávám tento počet triček. / T-Shirt Impossibility Challenger 2017. I order this number of T-shirts.:
(1x tričko je ZDARMA, každé další za 200 Kč / 1x T-shirt is for FREE, each other costs 8€)
Velikosti triček / T-Shirts size(s):
1 kus/1 pc
2 kusy/2 pcs
3 kusy/3 pcs
4 kusy/4 pcs
5 kusů/5 pcs
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Počet rekordů, které chci překonat / Number of records I want to challenge or break: *
Názvy rekordů / Record names: *
(Každý rekord podrobněji popište v následující části přihlášky. / Every Record needs to be described in the following part of application.)
Your answer
Počet vlastních pomocníků / Number of helpers coming with you:
Your answer
Podmínky a upozornění / Conditions and notices: *
1/ REGISTRAČNÍ POPLATEK: 500 Kč za 1 účastníka + 200 Kč za každého dalšího účastníka rekordu (poplatek zahrnuje snídani, teplý oběd, občerstvení během akce, 1x tričko zdarma). 200 Kč za 1 pomocníka (poplatek zahrnuje snídani, teplý oběd, občerstvení během akce). Všechna jídla budou vegetariánská. 2/ DOKUMENTACE: Všechny pokusy o světový rekord, které budou trvat méně, než jednu hodinu, budou nafilmovány naším týmem. Pro dokumentaci rekordů trvajících déle si prosím přineste vlastní videokameru. Světové a osobní rekordy budou zaznamenány, ale ne plně zdokumentovány na videozáznamu. 3/ MÉDIA: Ačkoliv nemůžeme zaručit přítomnost médií, obvykle jsou na akci přítomny národní a mezinárodní televizní stanice a tiskové agentury. Účastník svým podpisem na této přihlášce souhlasí s tím, že bude během akce filmován nebo fotografován a záběry mohou být odvysílány bez jakýchkoliv poplatků. Dále souhlasí s tím, že organizátoři mohou poskytnout adresu účastníka médiím za účelem dalšího kontaktu. Organizátoři si také vyhrazují právo použít všechny záběry a fotografie na svých webových stránkách a propagačních materiálech. - 1/ REGISTRATION FEE: 20€ per 1 participant + 8€ for every other participant of the record (fee includes breakfast, warm lunch, refreshment during the event, 1x T-Shirt). 8€ for 1 helper (fee includes breakfast, warm lunch, refreshment during the event). Meals provided are vegetarian. 2/ DOCUMENTATION: All World Record attempts taking less than one hour will be filmed by our team. For longer records kindly bring your own video camera for documentation. Personal records are observed, but not fully documented. 3/ MEDIA: Although we cannot guarantee media presence, we usually have national and international TV and press-stations at the event. By signing this application form, the applicant agrees to be filmed or photographed during the event and to be broadcast without any charge. Furthermore, the organizer is permitted to give the participant’s contact details to the media for them to contact you. Also, the organizer is entitled to use all footage and photos for their website and promotional material.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. / I agree with my personal data processing. *
APPLICATION FORM FOR A RECORD / PŘIHLÁŠKA REKORDU Název rekordu / Record´s name: *
Your answer
Počet účastníků rekordu / Number of participants in record: *
Your answer
Cíl rekordu / Record's goal: *
Your answer
Popis rekordu / Record description: *
Your answer
Druh rekordu / Record category *
Vybavení a pomůcky potřebné pro rekord / Tools and equipment needed for your record: *
Your answer
Které z výše uvedených pomůcek má zajistit pořadatel / Which of above written stuff is needed to be arranged by the Organizer: *
Your answer
Nejlepší výsledek během tréninku / Best training result: *
Your answer
Preferovaný čas začátku pokusu o rekord / Preferred time to begin your attempt:
Your answer
Čeho musí být dosaženo pro uznání rekordu (např. čas, délka, počet) / What needs to be achieved in order to accomplish the record (e.g. time, length, number, weight...): *
Your answer
Za jakých podmínek bude rekord považován za neúspěšný? / Under which conditions would the record attempt fail? *
Your answer
Podmínky a upozornění k rekordům / Record conditions and notices: *
Pokud chcete zdolat GWR, uveďte v příloze pravidla, která jste obdrželi od organizace Guinness World Records.Vezměte prosím na vědomí: Budeme mít k dispozici sportovní halu, venkovní běžeckou dráhu a bazén. Rekordy by měly být vhodné pro jednu z těchto lokalit. Rekordy by neměly trvat déle než 7 hodin. V případě delšího rekordu je jeho délku potřeba konzultovat s organizátory. Je zakázána konzumace drog nebo jiných stimulantů. Použití drog bude mít za následek okamžitou diskvalifikaci. Organizátoři si vyhrazují právo odmítnutí rekordu, pokud jej shledají nevhodným pro tuto soutěž. Pokud se pokoušíte o světový rekord důrazně, doporučujeme, abyste se přihlásili a projednali pravidla s výborem světových rekordů nejméně 3 měsíce před akcí. Pojištění si zajišťují účastníci sami. / If you are attempting a GWR, please attach the rules you received from the World Records Organization to this form. Please note: We will have a sports hall, an outside track and a swimming pool. Records should be suitable for one of these locations. Records should not take longer than 7 hours. In case of longer record, it is necessary to consult its length with the organizers. It is forbidden to take drugs or other stimulants. Misuse of drugs will result in immediate disqualification. The organizer reserves the right to refuse a record if not suitable for this event. If you attempt a World Record we strongly recommend you apply and discuss the rules with the World Record committee at least 3 months before the event. Insurance should be arranged by the participant. / Pokud chcete zdolat GWR, uveďte v příloze pravidla, která jste obdrželi od organizace World Records.
Prohlášení / Disclaimer: *
Potvrzuji, že budu dodržovat pravidla týkající se své disciplíny a budu respektovat rozhodnutí rozhodčích a organizátorů. Také potvrzuji, že jsem schopen zvládnout svou vybranou disciplínu, aniž bych tím způsobil újmu na zdraví sobě i druhým. Jsem si vědom toho, že organizátoři nejsou zodpovědní za jakýkoli úraz a zprošťuji je jakékoliv odpovědnosti týkající se mého pokusu o rekord. Jsem si vědom účasti na vlastní riziko. / I confirm that I shall abide by the rules for my disciplines, the decision of the judges and organizers. I also confirm that I am in the position to manage the chosen discipline without any risk to my or others’ health. I know that the organizers are not responsible for any accident and I release them from any liability concerning my record attempt. I am aware that I act at my own risk.
Pokusíte se zde překonat ještě další rekord? Is there another record you are going to set at this event? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms