360-1-63 แบบประเมินครูตาม 4 มาตรฐานคุรุสภา เป็นรายบุคคล (แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก CG) ภาคเรียนที่ 1/2563
รหัสประจำตัวนักเรียน นักศึกษา *
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น *
วิชา *
ต้องระบุชื่อวิชาที่ต้องการประเมิน (ประเมินครั้งละ 1 รายวิชา)
อาจารย์ผู้สอน (เลือกประเมินครูที่สอนในรายวิชาที่เลือกประเมิน ครั้งละ 1 ท่าน) *
มาตรฐานความรู้ *
(5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 = ปรับปรุง)
5
4
3
2
1
1.ครูมีความรู้ทั้งเนื้อหาและประสบการณ์ในวิชาที่สอน
2.ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน และเพิ่มเติมความรู้นอกเหนือตำราเรียน
3.ครูสอนครบถ้วนตามเนื้อหา
4.ครูเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย
5.ครูใช้แบบทดสอบและข้อสอบที่มีคุณภาพเหมาะสมกับหลักสูตรและความสามารถของผู้เรียน
6.ครูใช้ภาษาอังกฤษในการสอนในห้องเรียน (เฉพาะครูชาวไทยสอนภาษาอังกฤษ)
7.ครู (เฉพาะครูชาวไทยสอนภาษาอังกฤษ) พูดอังกฤษกับผู้เรียนนอกห้องเรียน
8.ครูให้ความรู้เพิ่มเติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในเนื้อหาวิชาที่สอน
9.ครูนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการสอน
10.ครู อาจารย์นำงานวิจัยต่างๆ มาสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน
ไม่มีชื่อ
มาตรฐานประสบการณ์ *
(5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 = ปรับปรุง)
5
4
3
2
1
11.ครูมีการวางแผนการสอนล่วงหน้า
12.ครูมีเอกสารประกอบการสอนและนำสื่อใหม่ๆ มาใช้
13.ครูมีวิธีการสอนที่น่าสนใจและนำประโยชน์ไปใช้ได้จริงทุกคาบ
14.ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
15.ครูสอนโดยมุ่งฝึกทักษะและสามารถปฏิบัติได้จริง
16.ครูนำความรู้ที่ทันสมัยด้านวิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอน
17.ครูมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน
18.ครูมีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง
19.ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตร (เชิญวิทยากร,ดูงาน ฯลฯ)
20.ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน *
(5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 = ปรับปรุง)
5
4
3
2
1
21.ครูมอบหมายงาน ตรวจงานสม่ำเสมอและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
22.ครูวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง
23.ครูอาจารย์ให้คะแนนด้วยความยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
24.ครูมีความกระตือรือร้นในการสอน
25.ครูมีความสามารถในการปกครอง ควบคุมชั้นเรียนและสร้างวินัยให้กับผู้เรียน
26.ครูให้คำแนะนำ แก้ปัญหาและติดตามผู้เรียนทุกคนอย่างเทียมกัน
27.ครูให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนนอกเวลาการสอน
28.ครูมีวิธีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
29.ครูให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของวิทยาลัยอย่างเหมาะสม
30.ครูอุทิศตนให้กับงานกิจกรรมของวิทยาลัย
31.ครูค้นคว้าความรู้ใหม่ๆด้านวิชาชีพนอกเหนือตำราเรียนมาใช้ในการสอน
มาตรฐานการปฏิบัติตน *
(5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 = ปรับปรุง)
5
4
3
2
1
32.ครูเข้าสอน เลิกสอนตรงเวลา และใช้เวลาสอนอย่างคุ้มค่า
33.ครูมีบุคลิกภาพดี ใช้วาจาสุภาพ และแต่งกายเหมาะสม
34.ครูมีความมีความประพฤติและทำตัวเหมาะสมกับการเป็นครู
35.ครูแสดงอารมณ์หรือกิริยาที่เหมาะสมกับผู้เรียน
36.ครูไม่วิจารณ์การทำงานของเพื่อนครูให้ผู้เรียนฟัง
37.ครูไม่ตำหนิการบริหารงานของผู้ริหารให้นักเรียนฟัง
38.ครูมีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
39.ครูมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและโรงเรียน
40.ครูรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน
41.ครูไม่มีพฤติกรรมที่หวังผลประโยชน์จากผู้เรียน (ยืมเงิน ขายสินค้า ชู้สาว ฯลฯ)
42.ครูมีบทบาทในการส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ
ข้อเสนอแนะ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี. Report Abuse