แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเว็บไซต์ของวิทยาเขตกำแพงแสน
ขอให้ผู้ใช้บริการประเมินความพึงพอใจของท่านให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยมีเกณฑ์การประเมิน
ดังนี้ 5 = มากที่สุด / 4 = มาก / 3 = ปานกลาง / 2 = น้อย / 1 = น้อยที่สุด
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ
อายุ
Your answer
ส่วนที่ 2: ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน
ด้านข้อมูลของเว็บไซต์วิทยาเขตกำแพงแสน
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์
ข้อมูลทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
ข้อมูลมีการจัดหมวดหมู่ชัดเจน
ข้อมูลตรงกับความสนใจ และความต้องการ
ด้านรูปแบบของเว็บไซต์วิทยาเขตกำแพงแสน
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
รูปแบบ และสื่อที่ใช้ประกอบเว็บสวยงาม น่าสนใจ
รูปแบบเว็บทันสมัย
การจัดรูปแบบ (Layout) เว็บมีความชัดเจน ใช้งานง่าย
สามารถเข้าถึงเว็บได้จากทุกอุปกรณ์ (รองรับการแสดงผลทั้ง PC, มือถือ และแท็ปเล็ต)
ภาพรวมความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของวิทยาเขตกำแพงแสน
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ความพึงพอใจในภาพรวม
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
ขอบคุณที่สละเวลาตอบแบบประเมิน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms