การศึกษาต่อปริญญาโท

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดสอนระดับปริญญาโท ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รับสมัคร 1 เมษายน - 15 กรกฎาคม ของทุกปี
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)
รับสมัคร 1 ธันวาคม – 30 มีนาคม ของทุกปี ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคร
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://graduate.wu.ac.th/

อนึ่ง หากท่านสนใจศึกษาต่อหลักสูตรดังกล่าวโปรดกรอกข้อมูล เพื่อประโยชน์สำหรับท่านในการรับทราบข่าวสารต่อไป

  This is a required question
  This is a required question

  3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question