แบบประเมินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และการบริหารหลักสูตร  (องค์ประกอบที่ 4)
คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และการบริหารหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในประเด็นของการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร  การบริหารอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (เน้นที่อาจารย์ประจำหลักสูตร) ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าผลการดำเนินงานในภาพรวม ที่ทำให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร  จึงขอความกรุณาจากท่านได้ประเมินการดำเนินงานตามความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่  2 ความคิดเห็นต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตอนที่  3 ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ตอนที่  4 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1   หลักสูตรที่สังกัด *
1.2 วุฒิการศึกษา *
1.3  ตำแหน่งทางวิชาการ *
1.4  ระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ *
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์
คำชี้แจง  ขอความกรุณาท่านตอบแบบประเมินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านว่า การดำเนินงานที่ผ่านมามีความเหมาะสมเพียงใด
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = พอใช้
1 = น้อยที่สุด
ด้านการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร *
5
4
3
2
1
1. การสำรวจความต้องการและวิเคราะห์อัตรากำลังระยะเวลา 5 ปี
2. ความสอดคล้องของอัตรากำลังที่จัดให้กับความต้องการของหลักสูตร
3. การกำหนดคุณสมบัติประจำตำแหน่งของอาจารย์ประจำหลักสูตรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4. วิธีการคัดเลือกอาจารย์
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการสรรหาอาจารย์
ด้านการบริหารอาจารย์ *
5
4
3
2
1
6. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
7. การกำหนดภาระงาน
8. การทำแผนพัฒนาตนเอง
9. การจัดสวัสดิการต่างๆ เพื่ออาจารย์
10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ *
5
4
3
2
1
11. การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการศึกษาต่อ
12. งบประมาณสนับสนุนในการทำผลงานทางวิชาการและการศึกษาต่อ
13. การให้ความรู้และส่งเสริมอาจารย์ในการทำงานวิจัย
14. การสนับสนุนทุนในการทำวิจัย
15. การส่งเสริมอาจารย์เป็นนักบริการมืออาชีพ
ตอนที่ 3  ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
คำชี้แจง  ขอความกรุณาท่านตอบแบบประเมินการบริหารหลักสูตร ตรงกับ
  ระดับความพึงพอใจของท่านว่า การบริหารหลักสูตรที่ผ่านมามีความพึงพอใจเพียงใด
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = พอใช้
1 = น้อยที่สุด
ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร *
5
4
3
2
1
1. การกำหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการบริหารหลักสูตร
2. การวางแผนการบริหารหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3. การกำหนดโครงสร้างการบริหารงานหลักสูตร
4. การกำหนดขั้นตอนและการดำเนินงานตามแผนการบริหารหลักสูตร
5. การติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน TQF
6. การติดตามการทวนสอบและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพหลักสูตร
7. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและการปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตร
คุณภาพการบริหารหลักสูตร *
5
4
3
2
1
8. จำนวนรับนักศึกษามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณวุฒิและจำนวนอาจารย์ในหลักสูตร
9. ระบบการคัดเลือกนักศึกษาได้มาตรฐาน
10. ระบบการจัดการรายวิชาให้กับนักศึกษามีความเหมาะสม
11. การจัดระบบผู้สอนในแต่ละวิชามีความเหมาะสม
12. การจัดตารางสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
13. การประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์มีความเหมาะสม
14. การให้ข้อมูลสารสนเทศ ประกาศ ระเบียบการของคณะและมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา มีความถูกต้อง รวดเร็ว และนักศึกษาเข้าถึงแหล่งข้อมูล
15. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่อาจารย์และนักศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
4.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารอาจารย์
4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy