แบบประเมินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และการบริหารหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 4)

คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และการบริหารหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในประเด็นของการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร การบริหารอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (เน้นที่อาจารย์ประจำหลักสูตร) ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าผลการดำเนินงานในภาพรวม ที่ทำให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร จึงขอความกรุณาจากท่านได้ประเมินการดำเนินงานตามความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์

  คำชี้แจง ขอความกรุณาท่านตอบแบบประเมินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านว่า การดำเนินงานที่ผ่านมามีความเหมาะสมเพียงใด 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = พอใช้ 1 = น้อยที่สุด
  1. การสำรวจความต้องการและวิเคราะห์อัตรากำลังระยะเวลา 5 ปี
  2. ความสอดคล้องของอัตรากำลังที่จัดให้กับความต้องการของหลักสูตร
  3. การกำหนดคุณสมบัติประจำตำแหน่งของอาจารย์ประจำหลักสูตรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
  4. วิธีการคัดเลือกอาจารย์
  5. ระยะเวลาที่ใช้ในการสรรหาอาจารย์
  Please enter one response per row
  6. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
  7. การกำหนดภาระงาน
  8. การทำแผนพัฒนาตนเอง
  9. การจัดสวัสดิการต่างๆ เพื่ออาจารย์
  10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  Please enter one response per row
  11. การจัดกิจกรรมสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการศึกษาต่อ
  12. งบประมาณสนับสนุนในการทำผลงานทางวิชาการและการศึกษาต่อ
  13. การให้ความรู้และส่งเสริมอาจารย์ในการทำงานวิจัย
  14. การสนับสนุนทุนในการทำวิจัย
  15. การส่งเสริมอาจารย์เป็นนักบริการมืออาชีพ
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร

  คำชี้แจง ขอความกรุณาท่านตอบแบบประเมินการบริหารหลักสูตร ตรงกับ ระดับความพึงพอใจของท่านว่า การบริหารหลักสูตรที่ผ่านมามีความพึงพอใจเพียงใด 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = พอใช้ 1 = น้อยที่สุด
  1. การกำหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการบริหารหลักสูตร
  2. การวางแผนการบริหารหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  3. การกำหนดโครงสร้างการบริหารงานหลักสูตร
  4. การกำหนดขั้นตอนและการดำเนินงานตามแผนการบริหารหลักสูตร
  5. การติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน TQF
  6. การติดตามการทวนสอบและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพหลักสูตร
  7. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและการปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตร
  Please enter one response per row
  8. จำนวนรับนักศึกษามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณวุฒิและจำนวนอาจารย์ในหลักสูตร
  9. ระบบการคัดเลือกนักศึกษาได้มาตรฐาน
  10. ระบบการจัดการรายวิชาให้กับนักศึกษามีความเหมาะสม
  11. การจัดระบบผู้สอนในแต่ละวิชามีความเหมาะสม
  12. การจัดตารางสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  13. การประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์มีความเหมาะสม
  14. การให้ข้อมูลสารสนเทศ ประกาศ ระเบียบการของคณะและมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา มีความถูกต้อง รวดเร็ว และนักศึกษาเข้าถึงแหล่งข้อมูล
  15. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่อาจารย์และนักศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ