Problémy rodinného podnikania na Slovensku
Vážený pán/pani respondent,

dovoľujeme si Vás požiadať o aktívnu spoluprácu pri prieskume prostredia malých a stredných podnikov a živnostníkov, so zameraním na Rodinné podnikanie v SR (ďalej RP).

Prieskum a výskum vykonáva Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov, Actoris System, s.r.o., Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta ekonómie a podnikania, Paneurópska vysoká škola v Bratislave a Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Vyplnenie dotázníka by Vám nemalo zabrať viac ako 15 minút a vzhľadom na to, že výskum má časové limity, dovoľujeme si Vás poprosiť o skoré zaslanie vyplneného dotazníka. Jednotlivé odpovede prosím označte a uveďte prípadné postrehy a námety.

Vopred ďakujeme za pomoc a spoluprácu.

Kedy vznikol Váš rodinný podnik (rodinná firma, resp. kedy ste sa rozhodli podnikať spoločne s rodinnými príslušníkmi? (Rok) *
Your answer
Kto je zakladateľom Vášho rodinného podniku? *
Podnikala Vaša rodina formou rodinného podniku už dávnejšie v minulosti? *
V prípade, že Vaša rodina podnikala v minulosti, prosím, uveďte roky, kedy to bolo, v rozsahu rokov od - do
Your answer
Aký právny charakter má Vaša rodinná firma? *
Akú formu podnikania máte ak ste právnická osoba? *
Required
Aká je výška obchodných podielov jednotlivých členov rodinného podniku? napr. 50% - 50%, 10% - 40% - 50%
Your answer
Ktorých rodinných príslušníkov zamestnávate? *
Required
Akú právnu formu má Váš pracovný pomer? *
Required
Koľko rodinných príslušníkov pracuje vo Vašom podniku? *
Your answer
Koľko iných zamestnancov pracuje vo Vašom podniku? *
Your answer
Aký podiel na vlastníctve podnikateľských priestorov Vašej rodinnej firmy patrí manželke: *
Your answer
Aký podiel na vlastníctve podnikateľských priestorov Vašej rodinnej firmy patrí manželovi? (v %) *
Your answer
Aký podiel na vlastníctve podnikateľských priestorov Vašej rodinnej firmy patrí deťom? (v %) *
Your answer
Aký podiel na vlastníctve podnikateľských priestorov Vašej rodinnej firmy patrí súrodencom? (v %) *
Your answer
Aký podiel na vlastníctve podnikateľských priestorov Vašej rodinnej firmy patrí súrodencom? (v %) *
Your answer
Aký podiel na vlastníctve podnikateľských priestorov Vašej rodinnej firmy patrí iným členom rodiny? (v %) *
Máte prenajaté podnikateľské priestory? *
Máte kombinované vlastníctvo a prenájom? *
Máte stanovené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov? *
Účtovnú, daňovú a personálnu agendu zabezpečujete *
Vyskytovali sa problémy pri prevádzke Vášho rodinného podniku? *
Ak áno, uveďte hlavné problémy *
Your answer
V ktorých oblastiach sa vyskytovali problémy?
Máte problémy s aplikáciou niektorých zákonov pri pôsobnosti rodinných podnikov?
Vznikajú v RP strety záujmu, a to člena RP ako rodinného príslušníka a zároveň ako obchodného partnera? *
Ako ste takéto strety riešili?
Prebehlo vo Vašej rodinnej firme už následníctvo druhej (tretej) generácie? *
Ak áno, prosíme uviesť poradie *
Your answer
Ak áno, kto sa stal následníkom?
S akými problémami ste sa stretli v rodinnej firme pri nástupníctve na druhú generáciu?
Your answer
Rozhodnutie o nástupníctve bolo:
Uveďte prosím ďalšie poznatky, alebo návrhy na zlepšenie postavenia rodinných podnikov v SR
Your answer
Ktoré funkcie vykonávajú nečlenovia rodiny v podniku? Uveďte prosím
Your answer
Kto manažuje chod celého podniku a aké má vzdelanie a vek? (manžel, manažér a pod....)
Your answer
Aké vzdelanie má hlavný manažér podniku?
Your answer
Aké vzdelanie má majiteľ podniku? *
Your answer
Aký druh pomoci očakávate od vlády v najbližších rokoch? *
Your answer
Ako vnímajú členovia rodinných podnikov skutočnosti, že sa musia vzdať časti svojho osobného života v prospech podniku? *
Your answer
Aké zdroje financovania považujete za najdôležitejšie pri rozbehnutí biznisu? *
Required
Považujete proces vzdelávania a odbornú prípravu na podnikanie na Slovensku za dostatočnú? *
V ktorých oblastiach je potrebné zdokonaliť proces vzdelávania a odbornú prípravu na podnikanie?
Your answer
Máte možnosť a spôsob zdokonaľovať sa v zručnosti k podnikaniu? *
Ako sa Vám javí zdaňovanie podnikania a finančné otázky s tým súvisiace? *
Prosíme, vyjadrite Váš názor, návrhy v oblasti zdaňovania a s ním súvisiacich finančných otázok.
Your answer
Ako participujete na posilňovaní technologickej kapacity malých podnikov? *
Aký podiel zo zisku dávate do investícií, inovácií a rozvoja Vášho rodinného podniku? *
Your answer
Vnímate vytvorenie silnejšieho, efektívnejšieho zastúpenia záujmov malých podnikov na národnej i európskej úrovni? *
Ste toho názoru, že treba uľahčiť MSP prístup k financiám a vytvoriť právne a podnikateľské prostriedky, ktoré budú podporovať včasné úhrady obchodných transakcií?
Akú úlohu v rodinnom podniku zohrávajú ženy? Prosím, uveďte *
Your answer
Uveďte kladné a záporné stránky rodinného podnikania *
Your answer
Aké konflikty sa vyskytujú v rodinných podnikoch?
Aké sú najväčšie nebezpečenstvá, ktoré hrozia rodinným podnikom?
Your answer
Ak považujete za potrebné ešte niečo dodať, prosíme, urobte to na tomto mieste
Your answer
Vaše pohlavie? *
Váš vek? *
Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? *
Oblasť Vašej hlavnej podnikateľskej aktivity? *
Sídlo Vášho podnikania? *
Pokiaľ uvediete svoj kontaktný e-mail, radi Vám zašleme výsledky prieskumu, ktorého ste sa zúčastnili. Váš e-mail:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service