แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need)
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของหน่วยงาน สถานศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ซึ่งงานบริการวิชาการและฝึกอบรม อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะนำผลจากการสำรวจไปจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากยิ่งขึ้น
คำชี้แจง
โปรดทำเครื่องหมายถูกในช่อง ( ) และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. หน่วยงาน/ สถานศึกษา
Your answer
- ระดับประถม กลุ่มสาระ
Your answer
- ระดับมัธยม กลุ่มสาระ
Your answer
5. ตำแหน่ง
Your answer
อายุงาน (โปรดระบุจำนวนปี)
Your answer
ตอนที่ 2 รายละเอียดความต้องการในการฝึกอบรม
1. ท่านมีความต้องการฝึกอบรมในด้านใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ)
2. เวลาในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรที่สามารถเข้าอบรมได้
3. ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเวลาใด
4. หากอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ หว้ากอ จัดฝึกอบรมเป็นเวลา 2 วัน ค่าใช้จ่ายที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม (รวมค่าอาหาร ที่พักและค่าเอกสารต่าง ๆ)
5. ท่านเคยฝึกอบรมในเรื่องใดมาบ้าง (ภายใน 2 ปี ที่ผ่านมา)
Your answer
6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่บุคลากรทุกคนต้องเข้าร่วมการอบรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. หลักสูตรที่ท่านต้องการให้อุทยานฯ จัดฝึกอบรมให้ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น คือ
Your answer
2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (โปรดระบุ)
Your answer
ขอขอบพระคุณท่าน ที่ให้ความกรุณาตอบแบบสอบถาม
กรุณาส่งคืน งานบริการวิชาการและฝึกอบรม ส่วนส่งเสริมและบริการ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 181 ม.4 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : prapakornlailon@gmail.com หรือ หมายเลขโทรสาร 032-661727
ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 032-661104 ต่อ 106 โทร. 086-8537241 นางประภากร ไหลล้น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy