แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ ของ เทศบาลตำบลเวียงตาล ประจำปี 2564
แบบสำรวจข้อมูล เพื่อเทศบาลตำบลเวียงตาล จักได้นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ได้เข้ารับบริการจาก *
(ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ)
ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ส่วนที่ 3 ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลเวียงตาลควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
*
ขอขอบคุณท่านที่สละเวลาของท่านในการให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการทำงานเราเพื่อให้บริการท่านได้อย่างดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy