Share the Load Volunteer Application 2022                              Cais Gwirfoddolwyr Rhannwch Y Baich 2022
Please complete this form and email kate@thedpjfoundation.co.uk
Cwblhewch y ffurflen hon ac gyrru e-bost i kate@thedpjfoundation.co.uk
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Name / Enw *
Telephone number / Rhif Ffôn *
Where do you live (the area)? / Ble ydych chi'n byw (yr ardal)? *
Our telephone line operates 24 hours a day every day and we prepare a rota to cover the shifts each month.  Which of the following shifts would you (usually) be available to cover (select all that apply)?                                                                                                                                                             / Mae ein llinell ffȏn yn weithredol 24 awr y dydd, bob dydd, ac rydym yn llunio rota misol er mwyn sicrhau bod gwirfoddolwyr ar gael ar gyfer pob shifft. Pa rhai o’r sifftau canlynol y byddech chi ar gael i’w llenwi (fel arfer)? Dewiswch pob un sy’n briodol *
Required
Are you Welsh speaking? / Ydy'ch chi'n siarad Cymraeg? *
Why would you like to take up this volunteering role with The DPJ Foundation? / Pam ydy'ch chi'n eisiau'r rôl hon gyda Sefydliad DPJ? *
Having read the role specification, what qualities do you think you have that will make you good at this role?        /       Ar ȏl darllen y disgrifiad swydd, yn eich tyb chi pa rinweddau sydd gennych a fyddai’n golygu y byddech yn llwyddiannus yn y rȏl hon? *
Do you have any previous experience with supporting people with mental health issues?     /    Ydy'ch chi'n cael unrhyw brofiad o helpu bobl gan iechyd meddwl gwael? *
What do you think are the challenges facing people calling our line?      /     Beth ydych chi'n meddwl yw'r heriau sy'n wynebu pobl sy'n galw ein llinell?
What three qualities make a good volunteer? / Pa dair rhinwedd sy’n gwneud gwirfoddolwr da? *
I understand that if successful I will need to undertake a DBS check, provide two references and give at least 12 months as a volunteer and that I will need to attend each of the training sessions on Zoom and/or in person.                                                                                                                                                         /                Deallaf os byddaf yn llwyddiannus y bydd rhaid imi dderbyn gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, cyflwyno dau eirda a rhoi o leiaf 12 mis o’m hamser fel gwirfoddolwr. Bydd hefyd rhaid imi fynychu pob un o’r sesiynau hyfforddiant ar Zoom ac/neu yn wyneb yn wyneb. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of The DPJ Foundation. Report Abuse