ഗാന്ധി ക്വിസ് (LP/UP)
oct 2 , 11AM മണിക്ക് മാത്രമേ ഈ ലിങ്കിലെ ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആവുകയുള്ളൂ...
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നുമാണ് ക്വിസിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നീല ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിലെ ക്ലാസ്സ്‌ കേട്ട് പഠിക്കു... ക്വിസിൽ വിജയിച്ചുകൊണ്ട് സമ്മാനം നേടൂ..


ഗാന്ധി ക്വിസ് പഠനസഹായി
LP/UP PART-1
👇👇👇
https://youtu.be/fsFwkxPc9JM

LP/UP PART-2
👇👇👇
https://youtu.be/xYaBvL2g0QU
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy